นายปริวัฒน์ วรรณกลาง : ม.การกีฬาแห่งชาติ ศูนย์กลางด้านการกีฬาที่สมบูรณ์สู่สากล

นายปริวัฒน์ วรรณกลาง อธิการบดีมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ

“มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ เรามุ่งผลิตและพัฒนาบุคลากรทางการกีฬา” นายปริวัฒน์ วรรณกลาง อธิการบดีมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ เผยด้วยรอยยิ้มที่เป็นกันเอง

มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติได้ให้ความสำคัญต่อการพัฒนามหาวิทยาลัย เพื่อสร้างความสามารถในการแข่งขันในระดับสากล ทั้งด้านการจัดการศึกษาและการพัฒนาด้านการกีฬาของประเทศ มหาวิทยาลัยได้ดำเนินงานภายใต้ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติพ.ศ. 2561 – 2565 ซึ่งใช้เป็นกรอบแนวทาง ดำเนินงานในระยะ 5 ปีเพื่อรองรับการเปลี่ยนสถานะของสถาบันการพลศึกษาสู่การเป็นมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ

ปัจจุบัน มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ เปิดการเรียนการสอนใน 3 คณะ ได้แก่ วิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ ศิลปศาสตร์ และศึกษาศาสตร์ โดยในปีนี้เตรียมพร้อมเปิดอีกหนึ่งคณะศึกษาด้านเทคโนโลยีการกีฬา รวมทั้งเพิ่มเติมในระดับปริญญาโทและปริญญาเอกในลำดับต่อไป ซึ่งยังคงขานรับและสานต่อในการมุ่งผลิตและพัฒนาบุคลากรทางการกีฬาสู่สากลโดยลำดับแรก คือ ก้าวสู่การเป็น ศูนย์กลาง ด้านการกีฬาที่สมบูรณ์ที่สุดในอาเซียน

ผู้ที่จบหลักสูตรต่างๆ จากมหาวิทยาลัยการกีฬาฯ สามารถต่อยอดและประกอบอาชีพได้อย่างหลากหลายโดยเฉพาะการเป็นบุคลากรในสายกีฬา เรามีเอกการสื่อสารด้านกีฬา เพื่อต่อยอดเป็น สื่อสารมวลชน หรือ สื่อสารองค์กรในสโมสรหรือสังกัดกีฬาต่างๆ เป็นต้น โดยการเรียนการสอนคัดสรรผู้ที่มีประสบการณ์และเชี่ยวชาญด้านกีฬามาแลกเปลี่ยนความรู้ เชื่อว่าการเรียนการสอนจะสนุกสนาน เหมือนปฏิบัติจริงอยู่ริมขอบสนาม

“เรามีความมั่นใจอย่างมุ่งมั่นว่า มหาวิทยาลัยแห่งนี้จะเป็นแหล่งรวมองค์ความรู้ทางด้านกีฬา ผลิตบุคลากรกีฬาอย่างมืออาชีพ และเชี่ยวชาญเฉพาะทาง” อธิการบดีมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ กล่าวทิ้งท้ายด้วยรอยยิ้ม

Comments

No comments yet. Why don’t you start the discussion?

Leave a Reply

Your email address will not be published.