บ้านปูจัด “UpImpact” ผลักดันกิจการเพื่อสังคมให้รอดพ้นวิกฤติ พร้อมปั้น BC4C กิจการเพื่อสังคมรุ่นต่อไปในปี 2564

บ้านปูจัด “UpImpact” ผลักดันกิจการเพื่อสังคมให้รอดพ้นวิกฤติ
พร้อมปั้น BC4C กิจการเพื่อสังคมรุ่นต่อไปในปี 2564

ปี 2563 นับเป็นปีแห่งความท้าทายเหนือกว่าที่ใครหลายคนจะคาดคิด ภาคธุรกิจไม่ว่าจะเป็นในอุตสาหกรรมใดๆ ก็ต้องปรับกลยุทธ์และเปลี่ยนวิธีการทำงานเพื่อให้ธุรกิจของตนเองอยู่รอดให้ได้ในยุคที่ไม่มีอะไรเหมือนเดิมอีกต่อไป และด้วยสถานการณ์ที่ทุกคนยังต้องเฝ้าระวังอย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน         ทุกภาคส่วนไม่ว่าจะเป็นภาครัฐหรือว่าเอกชนต่างก็ต้องร่วมมือกันและช่วยกันฟันฝ่าวิกฤติครั้งนี้ไปให้ได้

นี่จึงเป็นที่มาให้บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) สานต่อการทำงานด้านการสนับสนุนกิจการเพื่อสังคม หรือ “Social Enterprise (SE)” ในปี 2563 ผ่านโครงการพลังเปลี่ยนแปลงเพื่อสังคม หรือ Banpu Champions for Change (BC4C) ที่ดำเนินการอย่างต่อเนื่องมาเป็นเวลา 10 ปีแล้ว ในรูปแบบของกิจกรรม “UpImpact by Banpu Champions for Change” ซึ่งจัดขึ้นภายใต้ความร่วมมือของบริษัทฯ กับ ChangeFusion องค์กรไม่แสวงหากำไรภายใต้มูลนิธิบูรณะชนบทแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ด้วยความเชื่อที่ว่า กิจการเพื่อสังคมจะเป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่ช่วยสร้างความยั่งยืนให้กับระบบเศรษฐกิจไทยโดยเฉพาะเศรษฐกิจฐานราก ให้สามารถกลับมาเข้มแข็งและเติบโตได้ด้วยตนเอง จึงคัดเลือกผู้ประกอบกิจการเพื่อสังคม 20 ทีม ทั้งที่เป็นศิษย์เก่าในโครงการ BC4C และผู้ประกอบกิจการเพื่อสังคมรายอื่นๆ ที่มีศักยภาพในการขยายผลลัพธ์ทางสังคม มาเข้าร่วมเสริมความรู้และทักษะทางธุรกิจผ่านการอบรมพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการกิจการเพื่อสังคมโดยกูรูและผู้มีประสบการณ์ภายใต้หลักการ  Up-Thinking → Up-Skilling → Up-Implementing (เพิ่มมุมมอง → เพิ่มทักษะ → เพิ่มประสิทธิผลการดำเนินงาน) ซึ่งเป็นกระบวนการที่ช่วยให้องค์ความรู้ที่จับต้องได้และสร้างแรงบันดาลใจให้ผู้ประกอบการ นำไปสู่การคิดและวางแผนในการพัฒนาธุรกิจ การพัฒนาทักษะทางธุรกิจเพื่อเพิ่มศักยภาพขององค์กรที่สอดคล้องต่อเป้าหมาย และการปรับปรุงแผนการดำเนินธุรกิจให้มีความเหมาะสมด้วยระบบที่ปรึกษาและการช่วยเหลือจากกลุ่มผู้เชี่ยวชาญ พร้อมจัดกิจกรรมสัมมนาออนไลน์ (Webinar) รวม 4 ครั้ง เสริมให้กับผู้ประกอบกิจการเพื่อสังคมและบุคคลทั่วไป ครอบคลุมหลากหลายหัวข้อ เช่น การเข้าใจพฤติกรรมผู้บริโภค การตลาดออนไลน์ การสร้างคอนเทนต์ออนไลน์ การหาแหล่งทุน การปรับขยายขนาดธุรกิจ เป็นต้น

UpImpact by Banpu Champions for Change” สู่การขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อสังคม

คุณนิโลบล ประมาณ หนึ่งในผู้ร่วมโครงการ Banpu Champions for Change ปีที่ 5 ตัวแทนจาก Flow Folk กิจการเพื่อสังคมที่ช่วยชุบชีวิตงานคราฟต์ของชุมชน โดยนำเอาทรัพยากรท้องถิ่นมาต่อยอดให้เกิดคุณค่าและมูลค่าเพิ่ม บอกว่า “การได้เข้าร่วมกิจกรรม “UpImpact by Banpu Champions for Change” ทำให้เราเข้าใจธุรกิจตัวเองชัดเจนขึ้น และมองเห็นแนวทางในการต่อยอดธุรกิจให้มีความเป็นระบบมากยิ่งขึ้น เพื่อพร้อมขยายธุรกิจของเราออกไปเพื่อสนับสนุนกิจการเพื่อสังคมรายอื่นๆ เช่น การเป็นที่ปรึกษาและให้คำแนะนำแก่อัตลักษณ์ หนึ่งในกิจการเพื่อสังคมที่เข้าร่วมโครงการ BC4C ปีที่ 9 ชุมชนเด่นป่าสัก อ.แม่จัน จ.เชียงราย และวิสาหกิจชุมชนนาตมอินทรีย์พัฒนา จ.แพร่ ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์และการสร้างแบรนด์ให้กับสินค้าท้องถิ่นเพื่อสร้างการเติบโตไปสู่ชุมชนมากยิ่งขึ้น”

ด้านคุณสาริสา กนกธัญรัชต์ ตัวแทนจาก Young Happy กิจการเพื่อสังคมที่มุ่งสร้างคอมมูนิตี้ของผู้สูงอายุทั้งในไทยและในต่างประเทศ บอกว่า “หลังเข้าร่วมกิจกรรม “UpImpact by Banpu Champions for Change” และการพบเจอความท้าทายของการแพร่ระบาดของโควิด-19 ทำให้ในปีที่ผ่านมา Young Happy มีการปรับรูปแบบกิจกรรมเป็นออนไลน์มากขึ้น ปัจจุบันเรามีสมาชิกในทุกช่องทางทั้งใน Facebook fanpage และแอพพลิเคชันกว่า 100,000 คน สิ่งที่เราได้พัฒนากับธุรกิจของเราเพิ่มเติมคือ การใช้แนวทางการสื่อสารเพื่อสร้างการเรียนรู้เชิงบันเทิง (Edutainment) ให้แก่กลุ่มเป้าหมายที่เป็นผู้สูงอายุ เช่น กิจกรรม Online Daily Challenge ที่สร้าง mission ให้พี่ๆ ผู้สูงอายุได้ร่วมสนุกกับการทำภารกิจต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น ภารกิจดื่มน้ำ 8 แก้วในแต่ละวัน ภารกิจแกว่งแขนบำบัดโรค ฯลฯ เราได้เรียนรู้วิธีการวัดผลที่ทำให้เห็นผลลัพธ์ของการทำกิจกรรมต่างๆ ทำให้การทำงานของเราเป็นระบบมากขึ้น นอกจากนี้ เรายังได้ไอเดียของการสร้างเครือข่าย SE เพื่อทำโครงการใหม่ๆ ในอนาคตด้วย”

สำหรับคุณสุรเสกข์ ยุทธิวัฒน์ ตัวแทนจากเว็บไซต์ Toolmorrow ผู้สร้างสรรค์และผลิตคอนเทนต์เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กและเยาวชนและเพื่อสร้างความเปลี่ยนแปลงในสังคม ให้ความเห็นถึงการเข้าร่วมกิจกรรม “UpImpact by Banpu Champions for Change” ว่า “การเข้าร่วมกิจกรรมนี้ทำให้ผู้ประกอบการมองเห็นช่องทางการขยายและต่อยอดธุรกิจโดยการปรับเปลี่ยนกลุ่มเป้าหมายได้โดยไม่จำเป็นต้องเริ่มต้นใหม่ ทำให้ในปีที่ผ่านมา Toolmorrow ได้เริ่มจัดกิจกรรม Online Group Sharing ให้กับกลุ่มผู้ปกครองอาสาและผู้ปกครองที่สมัครเข้ามาเรียนได้มีโอกาสแชร์ประสบการณ์และเรียนรู้ซึ่งกันและกัน นำไปสู่การปรับพฤติกรรมที่ปฎิบัติกับลูกหลานของตัวเอง เรารู้จักการสร้างพันธมิตรทั้งในส่วนภาครัฐและภาคเอกชนเข้ามาร่วมสนับสนุนการทำงานของ Toolmorrow อย่างเป็นระบบมากขึ้น ทำให้ Toolmorrow มี core value ที่ชัดเจนยิ่งขึ้น เมื่อเรามองภาพธุรกิจตัวเองชัดเจนขึ้น ก็จะช่วยให้เราสามารถสร้างประโยชน์ให้เกิดขึ้นกับผู้คนในสังคมเป็นวงกว้างมากขึ้นด้วย”

สิ่งเหล่านี้คือประโยชน์ที่ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้รับ แล้วอะไรคือความตั้งใจของผู้ให้

“ในปี 2563 นับว่าครบวาระปีที่ 10 ของการดำเนินโครงการนี้พอดี เมื่อเกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ขึ้น เราจึงต้องปรับรูปแบบกิจกรรมมาอยู่บนแพลตฟอร์มออนไลน์แทนสำหรับกิจกรรมสัมมนาออนไลน์และเวิร์คช็อป “UpImpact by Banpu Champions for Change” นี้เราหวังว่าจะช่วยติดอาวุธให้ผู้ประกอบการ SE ได้เก็บเกี่ยวไอเดียจากกูรูและผู้มีประสบการณ์เอาไปต่อยอด เพื่อตั้งหลักและเดินหน้ากิจการของพวกเขาต่อได้อย่างมั่นคงในช่วงเวลาสุดท้าทายนี้ และพร้อมที่จะรับมือกับสถานการณ์ต่างๆ ที่อาจก่อให้เกิดความยากลำบากในการดำเนินธุรกิจที่อาจเกิดขึ้นอีกในอนาคต สำหรับกิจกรรมในปีที่ผ่านมานับว่าเป็นไปตามความมุ่งหวังอย่างยิ่ง เพราะเราได้เห็นความเปลี่ยนแปลงของ 20 ทีม SE ที่เข้าร่วมกิจกรรม ที่พวกเขาสามารถแชร์ประโยชน์ทั้งในเชิงเศรษฐกิจและสังคมกลับไปยังท้องถิ่นได้อย่างยั่งยืน      ทั้งในเรื่องการสร้างงานและรายได้ให้กับชุมชน รวมไปถึงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนให้มีคุณภาพและเป็นที่ยอมรับในตลาดสากล” นางอุดมลักษณ์ โอฬาร ผู้อำนวยการสายอาวุโส-สื่อสารองค์กร บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) กล่าวถึงความตั้งใจของกิจกรรมดังกล่าว

ทางด้าน คุณสุนิตย์ เชรษฐา  ผู้อำนวยการสถาบัน ChangeFusion ในฐานะผู้ร่วมอุดมการณ์แห่งความตั้งใจในครั้งนี้ ให้ความเห็นว่า “การจัดกิจกรรม UpImpact นับว่าประสบความสำเร็จในการช่วยให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมสามารถเรียนรู้ ร่วมหาแนวทางปรับตัวและพัฒนาธุรกิจ พร้อมทั้งก้าวต่อไปในแบบที่ทั้งได้ประโยชน์ต่อธุรกิจของตนเองและยังประโยชน์ให้กับสังคม การเผชิญหน้ากับโควิด-19 จึงเป็นเหมือนแรงกระตุ้นให้ทุกคนร่วมแรงร่วมใจกันค้นหาหนทางใหม่ๆ ในการต่อยอดธุรกิจของตนเอง การรับฟังประสบการณ์และคำแนะนำที่เป็นประโยชน์จากผู้เชี่ยวชาญด้านธุรกิจและกิจการเพื่อสังคมยังช่วยให้ผู้ประกอบการเกิดไอเดียใหม่ๆ ไม่ว่าจะเป็น การสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพผ่านช่องทางใหม่ การมีความเข้าใจในธุรกิจของตัวเองที่ดีขึ้น นำไปสู่การพัฒนาการบริหารงานภายในและพัฒนาศักยภาพของคนในองค์กรเพื่อตั้งรับกับความท้าทาย ไปจนถึงการสร้างพันธมิตรในเครือข่ายกิจการเพื่อสังคมที่ต่อยอดเป็นความร่วมมือทางธุรกิจในอนาคต สิ่งเหล่านี้ถือเป็นการเน้นย้ำให้เราเชื่อมั่นว่า กิจการเพื่อสังคมคือการดำเนินธุรกิจเพื่อความยั่งยืนที่มีส่วนสร้างความมั่นคงให้กับเศรษฐกิจชุมชน”

การขับเคลื่อนให้ภาคธุรกิจและประชาชนสามารถก้าวต่อไปได้จำเป็นต้องอาศัยแรงกายและแรงใจจากทุกภาคส่วน เช่นเดียวกับที่บ้านปูและ ChangeFusion ได้ก้าวเข้ามาริเริ่มกิจกรรม “UpImpact by Banpu  Champions for Change” ในปีที่ผ่านมา เพื่อต่อยอดความสำเร็จให้กับผู้ประกอบการกิจการเพื่อสังคม     อันจะนำไปสู่ทางรอดของชุมชนทั่วประเทศเป็นวงกว้างในช่วงเวลาที่พบเจอสถานการณ์ที่ท้าทายสำหรับการดำเนินธุรกิจ บ้านปูในฐานะองค์กรที่มุ่งดำเนินกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคมอย่างต่อเนื่องให้คำมั่นสัญญาว่าจะยังคงสานต่อกิจกรรมดีๆ ผ่านโครงการ Banpu Champions for Change และกำลังเริ่มโครงการสำหรับในปี 2564 นี้ เพื่อผู้ประกอบการกิจการเพื่อสังคมในรูปแบบที่เหมาะสมและก่อให้เกิดแรงกระเพื่อมที่เป็นประโยชน์แก่สังคมต่อไป

ผู้สนใจสามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมของโครงการ “Banpu Champions for Change” ได้ที่เพจ Banpu Champions for Change (https://www.facebook.com/banpuchampions/)

Comments

No comments yet. Why don’t you start the discussion?

Leave a Reply

Your email address will not be published.