รวมพลังจัดการขยะพลาสติก

ดร.วิจารย์ สิมาฉายา ผู้อำนวยการสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย และ เลขาธิการองค์กรธุรกิจเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน และ ประธานโครงการความร่วมมือภาครัฐ ภาคธุรกิจ ภาคประชาสังคม เพื่อจัดการพลาสติก และขยะอย่างยั่งยืน (PPP Plastics)  เป็นประธานในพิธีเปิดงานเสวนาออนไลน์ หัวข้อ “ขยะพลาสติก : การจัดการและโอกาส Post COVID-19” (หาทางออก เพิ่มโอกาส สร้างรูปแบบที่สมดุล มุ่งสู่เศรษฐกิจหมุนเวียนอย่างยั่งยืน) ซึ่งเป็นหนึ่งในกิจกรรมที่จัดขึ้นเนื่องในโอกาสวันสิ่งแวดล้อมโลกและวันทะเลโลก โดยมี คณะผู้บริหารจากหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน ร่วมนำเสนอข้อมูลและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับภาพรวมในการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหา
ขยะพลาสติกของประเทศไทย เพื่อสร้างรูปแบบที่สมดุลอันมุ่งไปสู่เศรษฐกิจหมุนเวียนอย่างยั่งยืน ผ่านระบบการประชุมแบบออนไลน์ เพื่อให้หน่วยงาน องค์กรและประชาชน ได้ตระหนักถึงสถานการณ์การจัดการขยะพลาสติกของประเทศไทยและประโยชน์ของพลาสติกช่วง COVID-19 ในมิติต่าง ๆ ตลอดจนการแก้ไขปัญหาขยะและขยะพลาสติก เพื่อสร้างรูปแบบที่สมดุลอันมุ่งไปสู่เศรษฐกิจหมุนเวียนอย่างยั่งยืน ณ สถาบันสิ่งแวดล้อมไทย เมืองทองธานี
จังหวัดนนทบุรี เมื่อเร็วๆ นี้

Comments

No comments yet. Why don’t you start the discussion?

Leave a Reply

Your email address will not be published.