นายนิพนธ์ บุญญามณี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย พิจารณาร่างพระราชบัญญัติการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ. …

เมื่อเวลา 09.30 น. วันที่ 16 มิถุนายน 2564 นายนิพนธ์  บุญญามณี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย ในฐานะประธานคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ. …. ครั้งที่ 8 เพื่อพิจารณาร่างพระราชบัญญัติการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ. …
ที่ห้องประชุม 402 ชั้น 4 อาคารรัฐสภา

Comments

No comments yet. Why don’t you start the discussion?

Leave a Reply

Your email address will not be published.