แอลจีมุ่งฟื้นฟูอุตสาหกรรมเครื่องปรับอากาศไทย จัดตั้งศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน ผลักดันศักยภาพช่างติดตั้งระดับสากล

เพื่อร่วมสนับสนุนการฟื้นฟูภาคธุรกิจและอุตสาหกรรมเครื่องปรับอากาศที่ยังคงได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ในปัจจุบัน บริษัท แอลจี อีเลคทรอนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด เปิดตัว ศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน แอลจี อีเลคทรอนิคส์ (LG Electronics Skill Standard Testing Center) แห่งใหม่ในกรุงเทพฯ ซึ่งได้รับการรับรองมาตรฐานจากกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน เพื่อมุ่งยกระดับทักษะวิชาชีพของช่างติดตั้งเครื่องปรับอากาศให้เทียบเท่ากับมาตรฐานสากลผ่านการจัดฝึกอบรมขั้นตอนการติดตั้งเครื่องปรับอากาศอย่างครอบคลุม ก่อนเข้ารับ
การทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ เพื่อรับหนังสือรับรองความรู้ในการประกอบวิชาชีพ พร้อมเพิ่มความสามารถด้านการแข่งขันในตลาดแรงงาน โดยแอลจีตั้งเป้าหมายในการฝึกอบรมช่างติดตั้งเครื่องปรับอากาศรวม 150 คน ภายในปี 2564 นี้

ศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน แอลจี อีเลคทรอนิคส์ (LG Electronics Skill Standard Testing Center)ตั้งอยู่ในพื้นที่แขวงบุคคโล เขตธนบุรี กรุงเทพฯ ทำหน้าที่ให้บริการฝึกอบรมและทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานสาขาช่างเครื่องปรับอากาศในบ้านและการพาณิชย์ขนาดเล็ก ระดับ 1 ครอบคลุมการทดสอบติดตั้งเครื่องปรับอากาศ 1 เฟส การล้างและการติดตั้งให้เครื่องปรับอากาศปฏิบัติงานตามข้อกำหนดได้ ซึ่งรวมถึงการทดสอบทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติเพื่อรับหนังสือรับรองความรู้ความสามารถ โดยมีเกณฑ์ในการประเมินผลการทดสอบด้านต่าง ๆ เช่น ความสามารถในการติดตั้งเครื่องปรับอากาศ ความสามารถในการติดตั้งท่อ การคำนึงถึงความปลอดภัย และทัศนคติในการดำเนินงาน เป็นต้น

นอกจากการเปิดตัวศูนย์ทดสอบดังกล่าวแล้ว แอลจียังสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการเข้ารับการฝึกอบรมและทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานด้านการติดตั้งเครื่องปรับอากาศให้แก่ช่างติดตั้งของพันธมิตรตัวแทนจำหน่ายของแอลจีเป็นมูลค่า 4,000 บาทต่อคน โดยแอลจีมีความมุ่งมั่นที่จะดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง เพื่อยกระดับอุตสาหกรรมเครื่องปรับอากาศในประเทศไทยให้แข็งแกร่ง ผ่านการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรซึ่งเป็นทรัพยากรที่สำคัญ และนำไปสู่การมอบบริการและผลิตภัณฑ์ที่ช่วยยกระดับการใช้ชีวิตที่ดียิ่งขึ้น สะท้อนถึงสโลแกนของแอลจีที่ว่า “Innovation for a Better Life” หรือนวัตกรรมเพื่อชีวิตที่ดีกว่า สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์ข้อมูลแอลจี 0-2878-5757 และสามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ https://www.lg.com/th/business/air-solution

Comments

No comments yet. Why don’t you start the discussion?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *