ภาคธุรกิจไทย TBCSD เปิดเวทีระดมสมอง “พลังความร่วมมือ มุ่งสู่ธุรกิจคาร์บอนต่ำ สู้วิกฤตสภาพภูมิอากาศ สู่อนาคตที่ยั่งยืน”

องค์กรธุรกิจเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน (Thailand Business Council for Sustainable Development : TBCSD) โดย นายประเสริฐ บุญสัมพันธ์ ประธานองค์กรธุรกิจเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน (TBCSD) พร้อมด้วย ดร.วิจารย์ สิมาฉาย ผู้อำนวยการสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย (TEI)  และ เลขาธิการองค์กรธุรกิจเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน (TBCSD) จับมือภาคีเครือข่าย ผู้บริหารและผู้เชี่ยวชาญในแต่ละภาคส่วน เปิดเวทีระดมสมอง จัดงานเสวนาออนไลน์ “ภาคธุรกิจไทย TBCSD : พลังความร่วมมือ มุ่งสู่ธุรกิจคาร์บอนต่ำ สู้วิกฤตสภาพภูมิอากาศ สู่อนาคตที่ยั่งยืน” เพื่อให้หน่วยงานและองค์กรต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ได้ตระหนักถึงความสำคัญของการดำเนินงานที่ส่งเสริมการพัฒนาที่ยั่งยืน รวมถึง บทบาทของภาครัฐในการแก้ไขปัญหาสำคัญของประเทศ (Country Issue) ด้านสิ่งแวดล้อมและการพัฒนาอย่างยั่งยืนของประเทศ และได้เข้าใจเกี่ยวกับบทบาทองค์กรภาคธุรกิจไทยในการยกระดับมาตรฐานขององค์กรภาคธุรกิจไทยไปสู่การเป็นธุรกิจคาร์บอนต่ำและยั่งยืนในอนาคต พร้อมทั้ง ได้เห็นมุมมองพลังความร่วมมือของคนรุ่นใหม่ในสังคม

ภายในงานพบกับการบรรยายพิเศษ เรื่อง Thailand Climate Action” โดย ดร.พิรุณ สัยยะสิทธิ์พานิช รองเลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และการเสวนา เรื่อง “ยกระดับมาตรฐานขององค์กรธุรกิจไทยไปสู่การเป็นธุรกิจคาร์บอนต่ำและยั่งยืนในอนาคต” โดย ดร.พงษ์วิภา หล่อสมบูรณ์
รองผู้อำนวยการองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน), นางอรวดี โพธิสาโร รองกรรมการผู้จัดการใหญ่กลยุทธ์องค์กร บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน), ดร.ชญาน์ จันทวสุ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานบริหาร
ความยั่งยืน และภาพลักษณ์องค์กร บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน), นายจารุวัฒน์ สิงห์สมดี Senior Vice President M&A Transformation and Sustainability Management บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) และ นายนำพล ลิ้มประเสริฐ ผู้อำนวยการ สำนักงานพัฒนาอย่างยั่งยืน เอสซีจี พร้อมทั้งได้พูดคุยกับ
นางสาวจรินทร์พร จุนเกียรติ ดารานักแสดง และ ผู้ร่วมก่อตั้ง บริษัท อีอีซี (ประเทศไทย) จำกัด และนายพิพัฒน์ อภิรักษ์ธนากร  ผู้ก่อตั้ง บริษัท คิดคิด จำกัด (กิจการเพื่อสังคม Social Enterprise) ในหัวข้อ “บทบาทของคนรุ่นใหม่ แสดงพลังความร่วมมือ เปิดมิติใหม่ สู้วิกฤตสภาพภูมิอากาศ”

ขอเชิญชวนผู้สนใจมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการกู้วิกฤตสภาพภูมิอากาศ และ ขับเคลื่อนธุรกิจสู่ “ธุรกิจคาร์บอนต่ำ” เพื่ออนาคตที่ยั่งยืนไปด้วยกัน ในวันศุกร์ที่ 16 กรกฎาคม 2564 เวลา 13.00 – 15.30 น. ผ่านระบบการประชุมแบบออนไลน์ (ระบบ Zoom) โดยลงทะเบียนเข้าร่วมงาน ได้ที่ https://1th.me/pMt1m   หรือสแกน QR Code  (QR Code ตามเอกสารแนบท้าย)

Comments

No comments yet. Why don’t you start the discussion?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *