ตลาดยิ่งเจริญ ร่วมผู้ค้า ผู้ช่วยค้า และชาวตลาด ฯ ฉีดวัคซีนทางเลือก “ซิโนฟาร์ม” ครอบคลุมสมาชิกในครอบครัว วันที่ 15-16 เดือนกรกฎาคมนี้ ครบ 70%

ตามที่ตลาดยิ่งเจริญ โดย บริษัท สุวพีร์ โฮลดิ้ง จำกัด ขอรับการจัดสรรวัคซีนทางเลือกซิโนฟาร์ม จากราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เพื่อนำมาฉีดให้กับประชากรตลาดยิ่งเจริญ พร้อมสมาชิกในครอบครัว โดยได้รับการจัดสรรวัคซีนดังกล่าว ในระยะที่ 1 จากราชวิทยาลัย ฯ ซึ่งจะดำเนินการฉีดวัคซีนดังกล่าว ในวันที่ 15-16 กรกฎาคม ศกนี้ เพิ่มเติมจำนวนกว่า 3,500 ราย ครอบคลุมประชากรภายในตลาด ครบร้อยละ 70

นางสาวณฤมล ธรรมวัฒนะ ประธานกรรมการบริหารตลาดยิ่งเจริญ กล่าวว่า เพื่อเป็นการลดความรุนแรงอันเป็นความเสี่ยง ขับเคลื่อนสร้างภูมิคุ้มกันหมู่ให้กับชาวตลาดยิ่งเจริญ และยับยั้งวงจรการระบาดโรค ตลาดยิ่งเจริญ โดย บริษัท สุวพีร์ โฮลดิ้ง จำกัด ดำเนินการตามกระบวนการ เพื่อขอรับการจัดสรรวัคซีนทางเลือก        “ซิโนฟาร์ม” จากราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ซึ่งได้รับความกรุณาจัดสรรในระยะที่ 1 และได้มีการจัดทำ สัญญา และบันทึกข้อตกลง (MOU) 3 ฝ่าย ได้แก่ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ (ผู้จัดสรร) ตลาดยิ่งเจริญ โดย บริษัท สุวพีร์      โฮลดิ้ง จำกัด (ผู้รับจัดสรร) และโรงพยาบาลแพทย์รังสิต (โรงพยาบาล) เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

สำหรับการขอรับจัดสรรวัคซีนทางเลือกในครั้งนี้ ได้ดำเนินการตามระบบอิเล็กทรอนิกส์ตามที่ราชวิทยาลัย ฯ กำหนด เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2564 ที่ผ่านมา โดยชาวตลาดยิ่งเจริญ ร่วมใจออกค่าใช้จ่ายเองทั้งหมด        ทั้งนี้ได้รับการยืนยันจากระบบ ถึงการจัดส่ง และสามารถฉีดวัคซีน ฯ ให้ผู้จองไว้ในวันพฤหัสบดีที่ 15 และวันศุกร์ที่ 16 กรกฎาคม 2564 ณ สถานที่ฉีดวัคซีนชั่วคราว ศูนย์การค้าฟิวเจอร์พาร์ค (รังสิต) โดยโรงพยาบาลแพทย์รังสิต เป็นผู้บริการทางการแพทย์ ฉีดวัคซีนทางเลือกประชากรตลาดยิ่งเจริญ ทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ

ทั้งนี้การดำเนินการทั้งสองวัน ได้รับการอนุเคราะห์บุคลากร เพื่ออำนวยการจาก อบจ.ปทุมธานี และความอนุเคราะห์สถานที่จากที่ ศูนย์การค้าฟิวเจอร์พาร์ค รังสิตการจัดหา และขอรับการจัดสรรวัคซีนทางเลือกอย่างเร่งด่วนในครั้งนี้ ตลาดยิ่งเจริญ มุ่งมั่นแก้ไขปัญหา และพัฒนาให้พื้นที่ตลาดฯ ซึ่งได้ผ่านการประเมินจากหน่วยงานภาครัฐมาต่อเนื่อง ยกระดับเป็นพื้นที่ปลอดภัย นอกเหนือจากที่ปฏิบัติต่อเนื่องมาแล้ว ด้วยการสร้างภูมิคุ้มกันหมู่

“ภายใต้แนวคิด Super safe zone” พร้อมมาตรการ ที่กำหนดคุณสมบัติผู้ได้รับบัตรอนุญาตให้เข้าทำงาน        ในตลาดได้นั้น ต้องได้รับวัคซีน มีภูมิคุ้มกัน อย่างน้อย 1 เข็ม ซึ่งตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาได้เร่งรัดดำเนินการ     ทุกวิธีการ และคาดว่าตามแผนงานที่กำหนด ประชากรภายในตลาดยิ่งเจริญ จะได้รับวัคซีนครบทุกกลุ่มภายในเดือนกรกฎาคม ศกนี้

ความสำคัญประการหนึ่งในการขอรับวัคซีนทางเลือกนี้ เพื่อครอบคลุมกลุ่มประชากรผู้ช่วยค้า ชาวต่างชาติ       ที่ตลาด ฯ อนุญาตให้ทำงานอย่างถูกต้องตามกฎหมาย ให้ได้รับวัคซีนเฉกเช่นชาวไทย เนื่องจากพบว่าสาเหตุ

การติดเชื้อส่วนหนึ่งในครั้งนี้จากการสอบสวนโรค เริ่มต้นมาจากแรงงานข้ามชาติที่ได้สัมผัสเชื้อจากที่พักและกลุ่มบุคคลใกล้ชิดในครอบครัว และนำเข้าสู่ตลาด

ตลาดยิ่งเจริญ มีความตระหนักและให้ความสำคัญ ถึงความปลอดภัย สวัสดิภาพ ของประชากรภายในตลาด รวมทั้งประชาชนผู้บริโภค แสดงความรับผิดชอบต่อสังคม ด้วยการยึดมั่นตามหลักการสาธารณสุข และที่ผ่านมาได้ประเมินสถานการณ์ร่วมกันกับหน่วยงานภาครัฐ และสาธารณสุข ได้แก่ สำนักงานเขตบางเขน ศูนย์บริการสาธารณสุข 24 บางเขน และ สถาบันป้องกันคุ้มครองเขตเมือง กระทรวงสาธารณสุข อย่างเคร่งครัดตลอดมา

รายชื่อหน่วยงานหลัก 6 หน่วยงาน สนับสนุนการฉีดวัคซีนทางเลือกซิโนฟาร์ม

  • พลอากาศตรี นายแพทย์ สันติ ศรีเสริมโภค (รองเลขาธิการราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์)
  • นายสาโรจน์ พลฤทธิ์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตบางเขน
  • พลตำรวจโทคำรณวิทย์ ธูปกระจ่าง นายก อบจ.ปทุมธานี
  • นางสาวณฤมล ธรรมวัฒนะ ประธานกรรมการบริหารตลาดยิ่งเจริญ
  • ผู้แทน : ศูนย์การค้าฟิวเจอร์พาร์ค (รังสิต)
  • ผู้แทน : โรงพยาบาลแพทย์รังสิต

Comments

No comments yet. Why don’t you start the discussion?

Leave a Reply

Your email address will not be published.