ประเด็นคำถามสัมภาษณ์พิเศษ สมาคมการขายตรงไทย (TDSA)

1. ฉายภาพรวมของสมาคมที่ผ่านมากับการทำงานและรางวัลล่าสุดที่ได้รับ
ตอบ : สมาคมการขายตรงไทย (TDSA: Thai Direct Selling Association) ก่อตั้งมาแล้ว 38 ปี มีสมาชิกซึ่งเป็นบริษัททั้งไทยและต่างชาติรวม 32 บริษัท มีการบริหารงานโดยคณะกรรมการซึ่งมาจากการเลือกตั้งอย่างโปร่งใสโดยมีคณะกรรมการดำรงตำแหน่งคราวละ 2 ปี ปัจจุบันมีกรรมการรวม 9 ท่านจากบริษัท แอมเวย์, กิฟฟารีน, ลาชูเล่, ยูนิลีเวอร์ ไลฟ์, นูสกิน, โพลีเฮอร์บ, ยูนิซิตี้, พีเอชเอชพี, และ บีดับเบิลยูแอล มุ่งส่งเสริมให้บริษัทสมาชิกดำเนินธุรกิจอย่างมีจรรยาบรรณสูงสุด ตามมาตรฐานที่สมาพันธ์การขายตรงโลกกำหนด ซึ่งสมาคมการขายตรงไทยเป็นสมาคมธุรกิจขายตรงแห่งเดียวในไทยที่เป็นสมาชิกของสมาพันธ์การขายตรงโลก (WFDSA: The World Federation of Direct Selling Association)  

เมื่อเดือนมิถุนายนที่ผ่านมา สมาคมการขายตรงไทยได้รับมอบรางวัลมาตรฐานสูงสุดระดับแพลทตินัมจาก WFDSA โดยพิจารณาจากผลการดำเนินงาน อาทิ ภาพรวมการรับสมาชิก, โครงสร้างการบริหารจัดการสมาคม, การเงิน, ความสัมพันธ์กับองค์กรภายนอก, จรรยาบรรณ, กลยุทธ์และการวางแผนระยะยาว, การบริการสมาชิกและความริเริ่มสร้างสรรค์ เป็นต้น ซึ่งสมาคมการขายตรงไทยได้รับรางวัลต่อเนื่องเป็นปีที่ 3

2. จากสถานการณ์โควิด -19 สมาคมการขายตรงไทย มีส่วนช่วยเหลือบริษัทสมาชิกอย่างไร เพื่อให้ยังสามารถสร้างยอดขายและเพิ่มรายได้ตามเป้าหมายที่วางไว้
ตอบ : สมาคมเปิดกว้างให้ CEO ของบริษัทสมาชิกได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและรับฟังมุมมองการปรับตัวในสถานการณ์โควิด-19 ให้แก่เพื่อนสมาชิก รวมทั้งกระตุ้นให้บริษัทสมาชิกปรับแผนการดำเนินธุรกิจเป็นรูปแบบออนไลน์เพื่อให้ธุรกิจยังสามารถดำเนินต่อไปได้  และจากการที่ผู้คนหันมาทำธุรกิจออนไลน์เพิ่มมากขึ้น จึงมีแนวโน้มที่จะเกิดปัญหาการโฆษณาเกินจริงจนก่อให้เกิดผลเสียหายแก่ผู้บริโภคได้  สมาคมจึงได้จัดสัมมนาออนไลน์ให้ความรู้ที่เป็นประโยชน์ในการดำเนินธุรกิจขายตรงแก่เจ้าหน้าที่ของบริษัทสมาชิก ด้วยการเชิญหน่วยงานภาครัฐมาเป็นวิทยากรพิเศษบรรยายความรู้ในประเด็นที่น่าสนใจ เช่น 1) ประเด็นข้อบังคับของ อย. ในการโฆษณาผลิตภัณฑ์เสริมอาหารและคำต้องห้าม 2) พรบ.คุ้มครองผู้บริโภคด้านการโฆษณาและกรณีศึกษาที่น่าสนใจเพื่อส่งเสริมผู้ประกอบการขายตรงให้มีความรู้และความเข้าใจในการเผยแพร่สื่อโฆษณาอย่างถูกต้องตามกฎหมายและเพื่อหลีกเลี่ยงการกระทำผิดโดยรู้เท่าไม่ถึงการณ์

คุณกิจธวัช ฤทธีราวี นายกสมาคมการขายตรงไทย

สมาคมเชื่อว่ารากฐานการดำเนินธุรกิจขายตรงอย่างมีจรรยาบรรณ ร่วมกับการปรับแผนส่งเสริมการขายให้ตอบโจทย์              เทรนด์ผู้บริโภคยุคนี้ จะช่วยให้บริษัทสมาชิกสามารถทำยอดขายเป็นไปตามเป้าหมายหรือประคับประคองให้ดำเนินธุรกิจไปได้

3. สมาคมการขายตรงไทย มีบทบาทสำคัญใดบ้างในสถานการณ์โควิด-19 ที่เกิดขึ้น
ตอบ: สมาคมตระหนักถึงปัญหาสถานการณ์โควิด-19 ตั้งแต่ในช่วงปี 2563 ที่ผ่านมา จึงปรับแผนการดำเนินกิจกรรมต่างๆ ของสมาคมให้สอดคล้องกับมาตรการเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโควิด-19 เพื่อมุ่งเน้นความปลอดภัยของเจ้าหน้าที่จากบริษัทสมาชิกและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งหมดเป็นสำคัญ เช่น การยกเลิกจัดงาน “วันเกียรติยศนักขายตรงไทย”  (TDSA Award) ซึ่งจัดขึ้นเป็นประจำทุกปี หรือการปรับเปลี่ยนรูปแบบการจัดงาน “การประชุมสมาพันธ์การขายตรงโลก” (WFDSA 2020 World Congress) ซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่ 6-7 ตุลาคม 2564 จากงานอีเวนท์แบบ face to face เป็น virtual รวมถึงการปรับรูปแบบการประชุมของสมาคมเป็นออนไลน์ทั้งหมดเพื่อหลีกเลี่ยงการเกิดโอกาสเสี่ยง

4. สมาคมการขายตรงไทย นำเอาเครื่องมือการดำเนินธุรกิจใดมาปรับใช้ในสถานการณ์นี้
ตอบ: เครื่องมือการดำเนินธุรกิจในรูปแบบดิจิทัลเป็นสิ่งจำเป็นเพื่อช่วยขับเคลื่อนการดำเนินงานของสมาคมในสถานการณ์ปัจจุบัน สมาคมเลือกใช้แอปพลิเคชัน Zoom ในการจัดประชุมสำคัญต่างๆ เพื่อความสะดวกและปลอดภัย รวมถึงใช้แอปพลิเคชัน Line ในการติดต่อสื่อสารกับบริษัทสมาชิกทั้งหมดนอกเหนือจากการส่งอีเมล เพื่อให้การเข้าถึงข้อมูลต่างๆ ที่สมาคมต้องการประชาสัมพันธ์สามารถทำได้อย่างรวดเร็ว

5. โครงการดีๆ จากสมาคมการขายตรงไทย ด้าน CSR สำหรับสังคมไทยที่ผ่านมา
ตอบ: การทำกิจกรรมเพื่อสังคมโดยมุ่งเน้นการช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาส คือหนึ่งในปณิธานของสมาคมที่เราใส่ใจเสมอมา    ในทุกปี สมาคมร่วมกับบริษัทสมาชิกจะรวบรวมความช่วยเหลือด้านทุนทรัพย์เพื่อมอบให้แก่หน่วยงานต่างๆ เช่น การจัดซื้อเตียงและอุปกรณ์ทางการแพทย์เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยเด็กระยะวิกฤตให้แก่มูลนิธิโรงพยาบาลเด็ก การจัดซื้อเครื่องมือแพทย์เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยที่ยากไร้ ให้แก่โครงการศูนย์การแพทย์ภัทรมหาราชานุสรณ์ของโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ฯลฯ            และล่าสุด สนับสนุนเงิน 400,000 บาทให้แก่มูลนิธิโรงพยาบาลศิริราช เพื่อช่วยซื้อเครื่องช่วยหายใจให้ผู้ป่วยโควิด-19            เมื่อเดือนพฤษภาคม 2564 ที่ผ่านมา


6. สมาคมการขายตรงไทย ใน 3-5 ปี ต่อจากนี้ มองธุรกิจขายตรงไว้อย่างไร พร้อมกับแผนการพัฒนา
ตอบ: สินค้าที่จำหน่ายผ่านธุรกิจขายตรงส่วนใหญ่เน้นที่กลุ่มสินค้าอุปโภคบริโภคซึ่งเป็นสิ่งที่ผู้คนต้องใช้ในชีวิตประจำวัน โดยเฉพาะสินค้าเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพยังคงเป็นที่ต้องการของผู้บริโภคอย่างต่อเนื่อง และมีแนวโน้มว่าเทรนด์ผู้คนกลุ่ม Health concern จะสูงขึ้นอย่างเห็นได้ชัด รวมถึงผลกระทบของสถานการณ์โควิด-19 ในด้านเศรษฐกิจ ทำให้คนเริ่มมองหาอาชีพเสริมมากยิ่งขึ้น ธุรกิจขายตรงจึงเป็นอีกอาชีพทางเลือกที่น่าสนใจ เพราะสามารถเริ่มต้นได้ง่ายโดยไม่ต้องใช้เงินลงทุนสูง และจะสามารถประสบความสำเร็จได้อย่างยั่งยืน หากร่วมทำธุรกิจกับบริษัทขายตรงที่ดำเนินธุรกิจอย่างมีจรรยาบรรณ ด้วยเหตุนี้ จึงเชื่อแน่ว่าอุตสาหกรรมขายตรงจะยังคงเป็นโอกาสทางธุรกิจที่มีโอกาสเติบโตได้ใน 3-5 ปีข้างหน้านี้

Comments

No comments yet. Why don’t you start the discussion?

Leave a Reply

Your email address will not be published.