สมุนไพร-แพทย์แผนไทย เพชรบุรีโมเดล

วันนี้จัดประชุมขับเคลื่อนโครงการพัฒนาสมุนไพร-แพทย์แผนไทย ภายใต้เพชรบุรีโมเดล จากสวนสมุนไพรสู่ชุมชนและตลาดกลางสินค้าเกษตรเพชรบุรี

โดยจัดตั้งโครงสร้างและระบบตลอดห่วงโซ่การผลิต การวิจัยพัฒนา การแปรรูปและการตลาดทั้งออนไลน์และออฟไลน์โดยมีคณะทำงานเป็นกลไกขับเคลื่อนที่อลงกรณ์ฟาร์มฯ.(แก่งกระจาน)มีตัวแทนสมาคมการแพทย์แผนไทยเพชรบุรี-ประจวบคีรีขันธ์,ศูนย์AICมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี,ศพก.,เกษตรแปลงใหญ่,วิสาหกิจชุมชน,สภาเกษตรกร,ปราชญ์เกษตร,ภาคเอกขนและหน่วยงานกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เข้าร่วมประชุมหารือครับ

Comments

No comments yet. Why don’t you start the discussion?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *