มทร.อีสาน วิทยาเขตสกลนคร ถ่ายทอดองค์ความรู้ “โรคลัมปีสกินในโคนม” ให้กับเกษตรกร

ผศ.น.สพ.ดร.ชเวง สารคล่อง รองอธิการบดีประจำวิทยาเขตสกลนคร มทร.อีสาน เปิดเผยว่า        จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคลัมปีสกินในโคนมหรือโรค LSD ซึ่งเป็นโรคติดเชื้อไวรัสในโคกระบือ       เกิดจากแมลงพาหะ เช่น เห็บ ยุง แมลงวัน หรือการสัมผัสใกล้ชิดกันของสัตว์ รวมถึงการใช้อุปกรณ์ร่วมกัน    นับเป็นโรคอุบัติใหม่ที่ไม่เคยเกิดขึ้นในประเทศไทยมาก่อน ทำให้เกษตรกรต้องหาวิธีรับมือและการรักษาโรคดังกล่าว สาขาวิชาสัตวศาสตร์ และสาขาวิชาการแพทย์แผนไทย คณะทรัพยากรธรรมชาติ จึงได้ร่วมกับองค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย (อสค.) จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการในการป้องกันและรักษาโรคลัมปีสกินในโคนม ในการใช้ยารักษาโรคลัมปีสกินที่พัฒนาและผลิตโดยอาจารย์สาขาวิชาการแพทย์แผนไทย ซึ่งการอบรมในครั้งนี้เป็นการถ่ายทอดองค์ความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติ การป้องกันและรักษาโรคลัมปีสกินในโคนมให้กับพี่น้องเกษตรกรของสหกรณ์โคนมศรีธาตุ ตามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ระหว่างองค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย (อ.ส.ค.) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และ มทร.อีสาน วิทยาเขตสกลนคร โดยได้รับเกียรติจาก ดร.ปิยวิทย์ เกษร หัวหน้าสาขาสัตวศาสตร์ ผศ.ดร.พงศธร กุนัน  และ ภญ. ดร. ฉัตรชนก นุกลูกิจ และคณะร่วมกับองค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย (อสค.) สำนักงานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยนายวินิจ วงษ์วโรฬาร หัวหน้าสำนักงาน อ.ส.ค.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เข้าร่วมในพิธีเปิดโครงการดังกล่าว

ผศ.น.สพ.ดร.ชเวง  กล่าวต่อว่า ในฐานะที่ มทร.อีสาน วิทยาเขตสกลนคร เป็นหน่วยงานด้านการจัดการเรียนการสอน และการทำวิจัยเกี่ยวกับโรคอุบัติใหม่ดังกล่าว จึงต้องสร้างองค์ความรู้ และความเข้าใจให้กับเกษตรกรในชุมชนเกี่ยวกับการจัดการป้องกันและรักษาโรคลัมปีสกินในโคนมได้ ในการอบรมยังมีการแจกยารักษาโรค พร้อมอุปกรณ์ฉีดยาและถ่ายทอดวิธีการฉีดยาให้กับเกษตรกรด้วย รวมถึงการนำนักศึกษาสาขาสัตวศาสตร์และเทคนิคการสัตวแพทย์ มาร่วมเป็นวิทยากรเพื่อการเรียนรู้นอกห้องเรียนและได้ฝึกปฏิบัติจริงในพื้นที่ และนอกจากการให้ความรู้แก่เกษตรในชุมชนแล้ว มทร.อีสาน วิทยาเขตสกลนคร นำโดย ผศ.น.สพ.ดร.ชเวง สารคล่อง รองอธิการบดีประจำวิทยาเขตสกลนคร พร้อมด้วย ผศ.พิเชษฐ  เวชวิฐาน หัวหน้าสาขาการแพทย์แผนไทย ได้เข้าร่วมพิธีเปิดโครงการสัตวแพทย์พระราชทานในพระราชดำริ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากโรคลัมปีสกินที่กำลังระบาดอยู่ในตอนนี้  โดยมีนายพูนศักดิ์ วานิชวิเศษกุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฯ พร้อมด้วยนายวีระสันติ ประทุมพล ปศุสัตว์จังหวัดสกลนคร ,ว่าที่ร้อยตรีรวยรุ่ง ใครบุตร นายอำเภอสว่างแดนดิน ส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง พี่น้องเกษตรกรในพื้นที่เข้าร่วมพิธี โดยมีการมอบถุงเวชภัณฑ์ปศุสัตว์ให้กับเกษตรกรออกหน่วยบริการรักษาสุขภาพสัตว์ใหญ่เคลื่อนที่ การอบรมให้ความรู้หลักสูตรการเลี้ยงไก่ไข่ พร้อมกับมอบพันธุ์ไก่ไข่ให้กับเกษตรกรผู้เข้าร่วมในโครงการมอบสารเคมีกำจัดแมลงพาหะ และมอบน้ำยาสมุนไพรบรรเทาอาการอักเสบจากโรคลัมปีสกิน โดยคณะทรัพยากรธรรมชาติ มทร.อีสาน วิทยาเขตสกลนคร ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสกลนคร ดำเนินการผลิตน้ำยาสมุนไพรบรรเทาอาการอักเสบจากโรคลัมปีสกิน จำนวน 5,000 ขวด เพื่อแจกจ่ายช่วยเหลือเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ในครั้งนี้ด้วย นอกจากนี้ยังมีการแสดงนิทรรศการให้ความรู้ด้านการปศุสัตว์ต่างๆ มากมาย ณ โดมอเนกประสงค์ริมหนองประทาย อ.สว่างแดนดิน จ.สกลนครอีกด้วย

Comments

No comments yet. Why don’t you start the discussion?

Leave a Reply

Your email address will not be published.