ททท. ร่วมแบ่งปันแนวคิด BCG Economy Model

รองผู้ว่าการด้านสินค้าและธุรกิจท่องเที่ยว ททท. ร่วมแบ่งปันแนวคิด BCG Economy Model ที่รัฐบาลจะใช้เป็นแนวทางในการขับเคลื่อนประเทศตามที่นายกรัฐมนตรีได้ประกาศไว้เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2561
ให้ทุกกระทรวง เร่งไปศึกษาทำความเข้าใจแนวคิด BCG Economy Model แล้วถ่ายทอดไปยังภาคีเครือข่ายและภาคประชาชนให้เกิดความเข้าใจ ให้แก่ผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตร Tourism Game Changers ซึ่งจัดโดย สมาคมไทยธุรกิจการท่องเที่ยว หรือ ATTA สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) และหน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ (บพข.)

ททท. ได้ชี้ให้เห็นถึงการพัฒนาแนวคิดจากการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบ สู่ BCG Economy Model การเชื่อมโยงแนวคิดสู่แผนปฏิบัติของ ททท. และได้ยกตัวอย่างโครงการพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวของ ททท. ที่ผนวกกรอบแนวคิด Happy Model เป็นแนวทางในการดำเนินโครงการต่างๆ เช่น การส่งเสริมอัตลักษณ์ท้องถิ่น การนำเสนอสินค้า GI และต่อยอดสินค้า OTOP การพัฒนา Story Telling ยกระดับสู่ Content Marketing โดยส่งเสริมรูปแบบผู้ประกอบการเชิงนวัตกรรมและเทคโนโลยีกลุ่ม TravelTech เพื่อส่งเสริมให้ประเทศไทยเป็นแหล่งท่องเที่ยวคุณภาพสูง ผ่านแนวคิดการท่องเที่ยวเชิงเกษตร ต่อยอดถึงGastronomy Tourism ที่เกิดจากภูมิปัญญาท้องถิ่น การท่องเที่ยวรูปแบบ Health & Wellness ทั้งมิติสมุนไพรไทย เวชภัณฑ์ และทักษะของแพทย์แผนไทย และการท่องเที่ยวที่ให้ความสำคัญกับสิ่งแวดล้อมและความยั่งยืนซึ่งสอดคล้องกับพฤติกรรมของนักท่องเที่ยวในอนาคตด้วยกันทั้งสิ้น

ช่วงท้ายการบรรยาย ททท. ได้ยกตัวอย่างรูปแบบการนำเสนอสินค้าและเส้นทางท่องเที่ยวร่วมกับหน่วยงานพันธมิตร เช่น เส้นทาง Low-Carbon เส้นทางอาหารถิ่น เส้นทางชมสถาปัตยกรรมท้องถิ่น ย่านการค้าชุมชน และชุมชนต้นแบบการท่องเที่ยวสีขาวของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา และได้ประชาสัมพันธ์ให้ผู้ประกอบการที่เข้าร่วมรับฟังการบรรยายกว่า 250 คน ได้เล็งเห็นถึงประโยชน์ของ BCG Economy Model เป็นแกนสำหรับ “การปรับตัว” ของผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมท่องเที่ยว โดยกระตุ้นให้ผู้เข้าร่วมการบรรยายพิจารณาไปพร้อมกันว่า “Game is now changed. Will you change or let the game changes you?”

Comments

No comments yet. Why don’t you start the discussion?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *