ตามที่มีข่าวจากสำนักงานกำกับหลักทรัพย์ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ก.ล.ต.) ในวันที่ 2 สิงหาคม 2564 โดยมีข้อความกล่าวโทษกระผม นายวุฒิชัย ลีนะบรรจง ว่าทุจริตจากการขายเงินลงทุนในบริษัท ออสการ์ เซฟ เดอะ เวิลด์ จำกัด (OSCAR) ซึ่งในขณะนั้นเป็นบริษัทย่อยของ UWC เพื่อให้ตนเองหรือบุคคลอื่นได้ประโยชน์ และทำให้ UWC เสียประโยชน์อันควรได้ โดยกล่าวหาว่ากระผมและอดีตกรรมการ UWC ทราบข้อเท็จจริงว่า OSCAR ได้รับ PPA เพิ่มอีกฉบับแล้ว
ข้อความที่เผยแพร่จาก ก.ล.ต. อาจไม่ได้สะท้อนถึงเหตุการณ์สำคัญที่เกิดขึ้นจริง ซึ่งมีผลต่อความเข้าใจของสาธารณชน เป็นเหตุให้กระผมได้รับความเสื่อมเสีย และมีผู้คนจำนวนมากได้ตัดสินกระผมไปแล้ว จากข้อความ ในข่าวของสำนักงาน ก.ล.ต. ทั้งที่ยังมีขั้นตอนและกระบวนการพิจารณาอีกหลายชั้น ไม่ว่าจะเป็นพนักงานสอบสวน การพิจารณาของพนักงานอัยการ ตลอดจนการพิจารณาของศาลยุติธรรม และกระผมขอยืนยันว่าสามารถพิสูจน์ข้อเท็จจริงว่าไม่มีเจตนา ไม่ได้ทุจริต และไม่ได้รับผลประโยชน์ใดๆ ในการปฎิบัติหน้าที่กรรมการในขณะนั้น โดยมีข้อเท็จจริงสรุปที่สำคัญดังนี้

การซื้อหุ้น OSCAR 55% ที่มี PPA 1 โครงการ จาก TNP
ในปี 2557 กลุ่มผู้ถือหุ้นของ บริษัท ไทยนคร พาราวู้ด จำกัด (TNP) อยู่จังหวัดนครศรีธรรมราช ได้ติดต่อมายังอดีตกรรมการ UWC เพื่อขายหุ้น 55% ในบริษัท OSCAR ซึ่ง TNP เป็นเจ้าของ โดยในขณะนั้น OSCAR เป็นบริษัทได้รับอนุญาตให้ซื้อขายไฟฟ้ากับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) 1 โครงการ ที่ตั้งในจังหวัดนครศรีธรรมราช คณะกรรมการ UWC พิจารณาแล้ว เห็นว่ามีความเหมาะสม จึงตกลงให้มีการลงทุนในกิจการ OSCAR รวมเป็นเงินลงทุนทั้งสิ้น 61 ล้านบาทเศษ

ลงทุนซื้อหุ้น OSCAR จาก TNP 2 ปี ยังสร้างโรงไฟฟ้าไม่ได้
จากปี 2557 ที่ UWC ได้ลงทุนซื้อหุ้นใน OSCAR โครงการที่ได้ PPA แล้ว ผ่านไป 2 ปีก็ยังไม่สามารถก่อสร้างได้ เนื่องจากปัญหาหลายประการ เช่น ปัญหาผังเมือง ปัญหาแหล่งน้ำในพื้นที่โครงการไม่เพียงพอ และค่าก่อสร้างโรงไฟฟ้าสูงกว่าแผนงานที่เคยนำเสนอไว้มาก ต่อมาเมื่อปี 2559 กลุ่มผู้ถือหุ้น TNP ได้มาเจรจาขอซื้อหุ้น 55% ของ OSCAR คืนจาก UWC ในราคา 66 ล้านบาท เพื่อไปหาทางดำเนินการต่อเอง ทางอดีตผู้บริหารและอดีตกรรมการ จึงได้นำเสนอคณะกรรมการ UWC พิจารณาขายหุ้น OSCAR ในสัดส่วน 55% คืนให้กับ TNP รวมเป็นเงินประมาณ 66 ล้านบาท ซึ่งได้กำไรประมาณ 4 ล้านบาท และมีการพิจารณาโดยละเอียดรอบคอบแล้วว่า UWC ไม่ได้รับความเสียหายแต่ประการใด และเป็นประโยชน์มากกว่าการที่จะปล่อยให้โครงการถูกทิ้งร้างกว่า 2 ปี และยังไม่มีความชัดเจนว่าจะเริ่มก่อสร้างได้เมื่อไหร่ ซึ่งมีแนวโน้มที่จะก่อสร้างแล้วเสร็จไม่ทันกำหนดวันจ่ายไฟฟ้าเข้าระบบเชิงพาณิชย์ตามสัญญาซื้อขายไฟฟ้า ก็ย่อมจะทำให้ UWC เสียหายอย่างมาก

PPA ฉบับที่ 2
OSCAR เคยยื่นขออนุญาตจำหน่ายไฟฟ้าโครงการอื่นนอกจากที่มีอยู่ 1 โครงการแล้ว ต่อการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ต่อมาในปี 2559 ที่ TNP ได้ติดต่อขอซื้อหุ้น OSCAR คืนจาก UWC นั้น กระผมไม่เคยทราบเรื่องการที่ OSCAR ได้ทำสัญญาซื้อขายไฟฟ้ากับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค PPA ฉบับที่ 2 แต่อย่างใด

กระผมขอยืนยันจากข้อเท็จจริงทั้งหมดข้างต้นว่า ไม่มีเจตนา ไม่ได้ทุจริต และไม่ได้รับผลประโยชน์ส่วนตัวใดๆ ในการปฎิบัติหน้าที่กรรมการในขณะนั้น ซึ่งหน่วยงานรัฐสามารถตรวจสอบได้ว่ากระผมได้รับผลประโยชน์หรือไม่ อย่างไร
อย่างไรก็ดี การกล่าวโทษของ ก.ล.ต. เป็นเพียงข้อพิจารณาว่าการกระทำดังกล่าวอาจเข้าข่ายเป็นความผิด ซึ่งเป็นการพิจารณาโดยฝ่ายเดียว แต่มิได้หมายความว่าผมได้กระทำความผิดตามข้อกล่าวโทษ เพราะยังมีขั้นตอนและกระบวนการพิจารณาวินิจฉัยตามกฎหมายอีก ทั้งการสอบสวนของพนักงานสอบสวน และการพิจารณาของพนักงานอัยการ ตลอดจนกระบวนการพิจารณาและดุลพินิจของศาลยุติธรรม ตามที่ ก.ล.ต.ได้ระบุในข่าว
หากข้อเท็จจริงที่กระผมพิสูจน์ได้ สวนทางกับการกล่าวหาที่ทำให้กระผมเสียหาย กระผมก็จำเป็นต้องปกป้องชื่อเสียงและดำเนินการตามกฎหมายต่อไปเช่นกัน

ขอแสดงความนับถือ

               นายวุฒิชัย ลีนะบรรจง

Comments

No comments yet. Why don’t you start the discussion?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *