PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (IDX:BBRI) ออกหุ้นเพิ่มทุนและจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วน (Rights Issue) เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2564 ในวงเงินสูงสุดไม่เกิน 96 ล้านล้านรูเปียห์ โดยเงินที่ได้จากการเพิ่มทุนดังกล่าวจะถูกนำไปใช้ในการจัดตั้งบริษัทโฮลดิ้งสำหรับธุรกิจรายย่อยพิเศษ (ultra-micro) ซึ่ง BRI จะถือหุ้น 99.99% ของทุนที่ออกและชำระแล้วใน PT Pegadaian (Persero) และ PT Permodalan Nasional Madani (Persero)

ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการออกหุ้นเพิ่มทุนสำหรับผู้ถือหุ้นเดิมนั้น BRI เสนอขายหุ้น Series B สูงสุดไม่เกิน 2.82 หมื่นล้านหุ้น ระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 13-22 กันยายน โดยในช่วงเวลานี้ ผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิ์ในการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามสัดส่วนการถือหุ้นจะสามารถใช้สิทธิ์ของตนได้ โดยจะมีการจัดสรรและ/หรือส่งมอบหุ้นให้แก่ผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิ์ตั้งแต่วันที่ 15-24 กันยายน

Sunarso ประธานกรรมการของ BRI กล่าวว่า เงินประมาณ 54.7 ล้านล้านรูเปียห์ที่ได้จากการออกหุ้นเพิ่มทุนแก่ผู้ถือหุ้นเดิมจะถูกนำไปใช้ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการรวมธุรกิจรายย่อยพิเศษ (Ultra Micro Business Combination) ซึ่งได้จากการจองซื้อของรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐอินโดนีเซียในรูปแบบที่ไม่ใช่ตัวเงิน (inbreng) ของหุ้นใน Pegadaian และ PNM

Sunarso กล่าวเสริมว่า เงินส่วนที่เหลือในรูปของเงินสดจะถูกนำไปใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนสำหรับ BRI เพื่อพัฒนาระบบนิเวศธุรกิจรายย่อยพิเศษ ตลอดจนธุรกิจขนาดย่อมและรายย่อย โดยคาดว่าการรวมธุรกิจรายย่อยพิเศษจะผลักดันให้ BRI บรรลุวิสัยทัศน์ในการเป็น “กลุ่มการธนาคารที่มีมูลค่าสูงที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้” และ “สุดยอดผู้สนับสนุนการเข้าถึงบริการทางการเงิน” ได้รวดเร็วยิ่งขึ้น

ระบบนิเวศธุรกิจรายย่อยและรายย่อยพิเศษที่กำลังเติบโตของอินโดนีเซีย

ระบบนิเวศสำหรับธุรกิจรายย่อยและรายย่อยพิเศษของอินโดนีเซียมีบทบาทสำคัญในการสนับสนุนการเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศ และ BRI มีบทบาทเชิงรุกในการพัฒนาภาคส่วนเหล่านี้ BRI เชื่อว่าอินโดนีเซียมีธุรกิจรายย่อยพิเศษจำนวน 45 ล้านแห่งในปี 2562 และเชื่อว่าในจำนวนนี้มีเพียงประมาณ 20 ล้านแห่งที่สามารถเข้าถึงเงินทุนจากแหล่งทุนทางการ

“เรามุ่งเน้นให้ความสำคัญกับระบบนิเวศ ultra-micro เพราะเรามุ่งหวังที่จะให้ลูกค้ากลุ่ม ultra-micro สามารถเข้าถึงสถาบันการเงินได้กว้างขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของบริษัทของเราที่ต้องการจะขยายธุรกิจ ultra-micro และ MSME ในอินโดนีเซียอย่างสอดคล้องกัน เราขอเชิญชวนนักลงทุนคว้าโอกาสและเข้ามามีส่วนร่วมในการเปลี่ยนแปลงที่ยิ่งใหญ่ของระบบนิเวศ ultra-micro” Sunarso กล่าว

Comments

No comments yet. Why don’t you start the discussion?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *