นายไมตรี ไตรติลานันท์ ผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา เป็นประธานในพิธีส่งมอบถุงยังชีพเครื่องอุปโภคบริโภค จำนวน 7,038 ชุด ให้แก่นายอำเภอและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ใน  11 อำเภอ สำหรับนำไปส่งต่อให้คนพิการและครอบครัวที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 ของสำนักพัฒนาสังคมและความมั่งคงของมนุษย์ จังหวัดฉะเชิงเทรา โดย นางสาวสิทธิอาพร เชยนาค พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดฉะเชิงเทรา ซึ่งจัดขึ้นตามโครงการจัดสวัสดิการเพื่อช่วยเหลือคนพิการที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ของกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์  โดยมี นางสาวอรวรรณ ศิริโชติรัตน์ ผู้ช่วยรองประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายงานประชาสัมพันธ์และประสานรัฐกิจ บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน) และ นายพงศ์พันธ์ พรหมยารัตน์ ผู้จัดการทั่วไป แม็คโคร สาขาฉะเชิงเทรา ให้การต้อนรับและร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ด้วย ณ แม็คโคร สาขาฉะเชิงเทรา

Comments

No comments yet. Why don’t you start the discussion?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *