ฟื้นฟูชุมชนบ้านเอื้ออาทรลพบุรี (ลำนารายณ์) หลังประสบอุทกภัย

เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2564 นายทวีพงษ์ วิชัยดิษฐ ผู้ว่าการการเคหะเแห่งชาติ มอบหมาย นายวิญญา
สิงห์อินทร์
รองผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ นายเทพฤทธิ์ ฤทธิณรงค์ ผู้ช่วยผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ พร้อมด้วยผู้บริหารการเคหะแห่งชาติ แจกอาหารปรุงสุกและน้ำดื่ม จำนวน 300 ชุด ให้กับผู้ประสบอุทกภัยในโครงการบ้านเอื้ออาทรลพบุรี (ลำนารายณ์) ตามนโยบายของ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และนายจุติ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ โดยมี นายวิชัย ฉัตรยิ่งมงคล นายกเทศมนตรีตำบลลำนารายณ์ นายรุ่งโรจน์ สุขีเกตุ ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 9 และประธานชุมชน เข้าร่วมกิจกรรม ณ โครงการบ้านเอื้ออาทรลพบุรี
(ลำนารายณ์)

          ทั้งนี้ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ โดยการเคหะแห่งชาติได้จัดกิจกรรม Big Cleaning Day ฟื้นฟูชุมชนภายหลังน้ำลด ร่วมกับเทศบาลตำบลลำนารายณ์ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองยายโต๊ะ และผู้อยู่อาศัยในชุมชน เพื่อให้โครงการฯ กลับมาน่าอยู่อาศัยและเป็นการทำความสะอาดเพื่อลดการแพร่ระบาดของเชื้อโรคที่เกิดจากน้ำท่วมขังอันจะส่งผลให้ผู้อยู่อาศัยในชุมชนมีสุขภาวะที่ดีต่อไป

Comments

No comments yet. Why don’t you start the discussion?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *