บริษัท เทล ทู เทล จำกัด รับมอบโล่ประกาศเกียรติคุณ จากกรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข

นางสาวสินีนารถ เองตระกูล ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่ม SE BIZ และ นางสาวดาเรศ   พัฒนรัตน์เจริญ ผู้จัดการทั่วไป บริษัท เทล ทู เทล จำกัด เข้ารับมอบโล่ประกาศเกียรติคุณ จาก นายแพทย์สมศักดิ์ อรรฆศิลป์ อธิบดีกรมการแพทย์  ณ กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข เมื่อวันก่อน

ในโอกาสที่ บริษัท เทล ทู เทล จำกัด ให้ความร่วมมือสนับสนุนการดำเนินงาน และร่วมมือเป็น   call center  สายด่วนกรมการแพทย์ 1668 เพื่อประสานงานการจัดหาเตียงสำหรับผู้ป่วย/ผู้ติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ร่วมกับกรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข ทำให้การดำเนินงานสำเร็จลุล่วงไปได้เป็นอย่างดี

Comments

No comments yet. Why don’t you start the discussion?

Leave a Reply

Your email address will not be published.