พม. โดยการเคหะฯ ร่วมบรรยายในการประชุม WOODRISE 2021 KYOTO

 เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2564 นายทวีพงษ์ วิชัยดิษฐ ผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ ร่วมประชุมออนไลน์
ในการประชุม “WOODRISE 2021 KYOTO” ซึ่งเป็นการประชุมระดับนานาชาติด้านการพัฒนาที่อยู่อาศัย ภายใต้แนวคิด “Wooden Buildings for Sustainable Development From the Traditional to the Future อาคารไม้เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน จากดั้งเดิมสู่อนาคต” ครั้งที่ 3 ซึ่งจัดโดยสมาคมอุตสาหกรรมญี่ปุ่นเพื่ออาคารและที่อยู่อาศัยระหว่างประเทศ (Japan International Association for the Industry of Building and Housing : JIBH) ระหว่างวันที่ 15 – 18 ตุลาคม 2564 ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติเกียวโต กรุงเกียวโต ประเทศญี่ปุ่น

          ทั้งนี้ ผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ ได้เข้าร่วมในการประชุม (วาระพิเศษ) หัวข้อ แนวโน้มตลาดที่อยู่อาศัยของทวีปเอเชียและโอเชียเนีย (The Housing Market of Asia & Oceania) และเป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ แนวโน้มตลาด
ที่อยู่อาศัยและนโยบายรัฐบาลของประเทศไทย (The Housing Market Trends and Government Policy of Thailand) เกี่ยวกับภาพรวมตลาดอสังหาริมทรัพย์และที่อยู่อาศัยของประเทศไทยในสภาวะการระบาดของ Covid – 19 รวมถึงผลการดำเนินงานและแนวทางการพัฒนาที่อยู่อาศัยในอนาคตของการเคหะแห่งชาติ โดยมีผู้อำนวยการสำนักวิเทศสัมพันธ์ กระทรวงที่ดินโครงสร้างพื้นฐานการขนส่งและการท่องเที่ยวจากประเทศญี่ปุ่น หัวหน้าส่วนสถาบันวิจัยมาตรฐานและบรรทัดฐาน กระทรวงการเคหะและการพัฒนาเมือง-ชนบทจากสาธารณรัฐประชาชนจีน และกรรมการบริหาร
New South Wales of Housing Industry Association Ltd (HIA) จากประเทศออสเตรีย ร่วมเป็นวิทยากรในการบรรยายในครั้งนี้ด้วย

Comments

No comments yet. Why don’t you start the discussion?

Leave a Reply

Your email address will not be published.