พม. โดยการเคหะฯ มุ่งรักษาความปลอดภัยในชุมชนด้วยแนวคิด Smart Safety Zone 4.0 ในโครงการ บ้านเอื้ออาทรพหลโยธิน กม.44

 เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2564 นายทวีพงษ์ วิชัยดิษฐ ผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ เป็นประธานในพิธีเปิด
“ตู้ยามบ้านเอื้ออาทร กม.44” โดยมี นายวิญญา สิงห์อินทร์ รองผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ พันตำรวจเอก นิรุธ
ประสิทธิเมตต์ 
รองผู้บังคับการตำรวจภูธร จังหวัดปทุมธานี พร้อมด้วยผู้บริหารการเคหะแห่งชาติ เทศบาลเมืองท่าโขลง เจ้าหน้าที่สถานีตำรวจภูธรคลองหลวง และนิติบุคคลอาคารชุด เข้าร่วมในพิธีเปิดงานดังกล่าว พร้อมทั้งมอบโล่และเกียรติบัตรให้กับเจ้าหน้าที่ตำรวจที่ปฏิบัติงานในพื้นที่โครงการบ้านเอื้ออาทรปทุมธานี (พหลโยธิน กม.44) และมอบเครื่องอุปโภค – บริโภคให้กับเจ้าหน้าที่ตำรวจและชาวชุมชนที่ปฏิบัติหน้าที่ประจำ “ตู้ยามบ้านเอื้ออาทร กม.44”  อีกด้วย

          สำหรับ “ตู้ยามบ้านเอื้ออาทร กม.44” จัดตั้งขึ้น เพื่อสร้างความมั่นใจด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินให้กับผู้อยู่อาศัยภายในโครงการบ้านเอื้ออาทรปทุมธานี (พหลโยธิน กม.44) ถือเป็นโครงการต้นแบบที่ได้รับการผลักดันมาจาก “โครงการปักกลด” ซึ่งอยู่ภายใต้การดำเนิน “โครงการประชารัฐร่วมใจ ต้านภัยยาเสพติด” โดยใช้แนวคิด Smart Safety Zone 4.0 เป็นการพัฒนานโยบายด้านความปลอดภัยอย่างยั่งยืน โดยคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของผู้อยู่อาศัย ประชาชน และชุมชนอย่างแท้จริง โดยบูรณาการความร่วมมือกับสถานีตำรวจภูธรคลองหลวง การเคหะแห่งชาติ เทศบาลเมืองท่าโขลง และนิติบุคคลอาคารชุดฯ เพื่อร่วมกันแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ในชุมชน ซึ่งสถานีตำรวจภูธรคลองหลวงได้นำกำลังเจ้าหน้าที่ตำรวจเข้าไปพักแรมในชุมชนเพื่อคอยสอดส่อง ป้องกันไม่ให้เกิดปัญหายาเสพติด หรือเกิดปัญหาอาชญากรรมขึ้นในชุมชน โดยให้ตำรวจชุมชนสัมพันธ์อยู่ร่วมทำกิจกรรมต่าง ๆ กับผู้อยู่อาศัย เพื่อสืบเสาะ ติดตาม ค้นหา ตรวจค้น ตัดโอกาสกลุ่มเสี่ยง จับกุม เครือข่ายกระบวนการ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติดในชุมชน รวมถึงการนำผู้เสพเข้าสู่กระบวนการบำบัดรักษาอีกด้วย

Comments

No comments yet. Why don’t you start the discussion?

Leave a Reply

Your email address will not be published.