ชป.วางแผนสำรองน้ำภาคตะวันออก ไว้ใช้ในฤดูแล้งหน้า

กรมชลประทาน จับมือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง วางแผนพัฒนาและบริหารจัดการน้ำฤดูแล้งหน้าในพื้นที่ภาคตะวันออกให้เพียงพอใช้ทุกภาคส่วน รวมไปถึงการวางแผนบริหารความเสี่ยง เพื่อรองสภาวะวิกฤตที่อาจจะเกิดขึ้นได้ ทั้งในน้ำแล้งและน้ำท่วม ในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) ตามข้อสั่งการของ พลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี

วันนี้ (27 ต.ค. 64) พล.ร.อ.พิเชฐ ตานะเศรษฐ ในฐานะประธานอนุกรรมการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำรายภาค ในพื้นที่ภาคตะวันออก เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการฯ ครั้งที่ 5/2564 โดยมี ดร.ทวีศักดิ์ ธนเดโชพล รองอธิบดีกรมชลประทาน นายทินกร เหลือล้น ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 9 ตลอดจนผู้ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมผ่านระบบ Video Conference เพื่อบูรณาการในการวางแผนการพัฒนา การบริหารจัดการน้ำ และวางแผนบริหารความเสี่ยง รวมทั้งติดตาม เร่งรัด ตรวจสอบ และประเมินผลแผนงานโครงการด้านทรัพยากรน้ำในพื้นที่ภาคตะวันออก

สำหรับสถานการณ์น้ำในพื้นที่ภาคตะวันออก ปัจจุบันในอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ 7 แห่ง มีปริมาณน้ำเก็บกักรวมกัน 1,474 ล้าน ลบ.ม. หรือ 90% ของความจุอ่างฯรวมกัน เป็นน้ำใช้การได้ 1,372 ล้าน ลบ.ม. ส่วนอ่างเก็บน้ำขนาดกลาง 55 แห่ง มีปริมาณน้ำเก็บกักรวมกัน 939 ล้าน.ลบ.ม. หรือ 100% เป็นน้ำใช้การได้ 886 ล้าน ลบ.ม.

กรมชลประทาน ได้ดำเนินโครงการสูบผันน้ำ สำหรับรองรับการขาดแคลนน้ำในพื้นที่ภาคตะวันออกในช่วงฤดูแล้ง แบ่งออกเป็น สถานีสูบน้ำจากอ่างเก็บน้ำประแสร์ – อ่างเก็บน้ำหนองปลาไหล มีผลการดำเนินงานรวม 1.58 ล้าน ลบ.ม. สถานีสูบน้ำคลองพานทอง – อ่างเก็บน้ำบางพระ มีผลการดำเนินงานรวม 2.55 ล้าน ลบ.ม. สถานีสูบน้ำคลองสะพานเดิมจุดสูบน้ำท้ายอ่างเก็บน้ำประแสร์ มีผลการดำเนินงานรวม 11.15 ล้าน ลบ.ม. สถานีสูบผันน้ำพระองค์ไชยานุชิต – อ่างเก็บน้ำบางพระ มีผลการดำเนินงานรวม 30.44 ล้าน ลบ.ม. และสถานีสูบผันน้ำแม่น้ำบางปะกง – อ่างเก็บน้ำบางพระ มีผลการดำเนินงานรวม 11.94 ล้าน ลบ.ม. จะช่วยให้ในพื้นที่ภาคตะวันออกมีน้ำใช้อย่างเพียงพอตลอดฤดูแล้งหน้าที่กำลังจะมาถึง

นอกจากนี้ ได้รายงานการถอดความรู้กรณี การเกิดอุทกภัยจังหวัดจันทบุรีและตราด ในช่วงวันที่ 9-13 ตุลาคม 2564 เพื่อร่วมวิเคราะห์สาเหตุ และข้อเสนอแนะแนวทางแก้ไข ซึ่งประธานฯ ได้มอบหมายให้คณะอนุกรรมการบริหารจัดการน้ำรายจังหวัด พร้อมรับข้อเสนอแนะไปดำเนินการต่อไป

Comments

No comments yet. Why don’t you start the discussion?

Leave a Reply

Your email address will not be published.