ชป. เสนอรายงาน EIA โครงการทางระบายน้ำหลาก เจ้าพระยาฝั่งตะวันออกตอนล่าง ต่อ คชก.

กรมชลประทานนำเสนอรายงาน EIA โครงการทางระบายน้ำหลาก เจ้าพระยาฝั่งตะวันออกตอนล่าง หวังผลักดันแผนงานโครงการแก้ไขปัญหาอุทกภัยในพื้นที่ลุ่มเจ้าพระยาตอนล่างให้สำเร็จโดยเร็ว

วันนี้ (28 ตุลาคม 2564 ) ที่ห้องประชุมธารทิพย์ กรมชลประทาน ถนนสามเสน กรุงเทพฯ นายเฉลิมเกียรติ คงวิเชียรวัฒน์ รองอธิบดีฝ่ายวิชาการ พร้อมด้วย นายสุรชาติ มาลาศรี ผู้อำนวยการสำนักบริหารโครงการ นางดรรชณี เฉยเพ็ชร ผู้เชี่ยวชาญด้านที่ปรึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อม นางสาวธนกร จาตะวงษ์ ผู้เชี่ยวชาญด้านวิเคราะห์เศรษฐกิจโครงการพัฒนาแหล่งน้ำ บริษัทที่ปรึกษาและเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการผู้ชํานาญการพิจารณารายงาน การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการพัฒนาแหล่งน้ำ ผ่านระบบ Video Conference

กรมชลประทานโดยบริษัทที่ปรึกษาได้นำเสนอรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) ของโครงการทางระบายน้ำหลากเจ้าพระยาฝั่งตะวันออกตอนล่าง ซึ่งเป็นหนึ่งในแผนหลักของแผนการบรรเทาอุทกภัยในลุ่มเจ้าพระยาตอนล่าง จำนวน 9 แผน หากสามารถดำเนินการได้แล้วเสร็จทั้ง 9 แผน จะทำให้การแก้ไขปัญหาอุทกภัยในพื้นที่ลุ่มเจ้าพระยาตอนล่างเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
สำหรับโครงการทางระบายน้ำหลากเจ้าพระยาฝั่งตะวันออกตอนล่าง ประกอบด้วย 1. การก่อสร้างเขื่อนทดน้ำป่าสัก บริเวณ ตำบลเริงราง อำเภอเสาไห้ จังหวัดสระบุรี เป็นเขื่อนคอนกรีตทดน้ำ มีประตู 6 ช่อง ระบายน้ำได้สูงสุด 1,800 ลบ.ม./วินาที อยู่ห่างจากเพื่อนพระราม 6 เดิม 1.5 กิโลเมตร ซึ่งจะมีหน้าที่ควบคุมน้ำให้ไหลเข้าคลองระบายน้ำหลาก 2. การขุดคลองระบายน้ำหลากขนาด 600 ลูกบาศก์เมตร/วินาที ความยาว 135.9 กิโลเมตร มีถนนคันคลองสองข้างขนาด 2 ช่องจราจร กว้าง 10 เมตร พร้อมด้วยอาคารประกอบต่างๆ ได้แก่ ประตูระบายน้ำ 5 แห่ง สะพานน้ำ 7 แห่ง ท่อรับน้ำป่า 4 แห่ง อาคารเชื่อมจุดตัดคลอง แบบเป็นไซฟอนและท่อระบายน้ำ 35 แห่ง อาคารเชื่อมจุดตัดคลองพร้อมประตูเรือสัญจรจำนวน 5 แห่ง สะพานรถยนต์ 41 แห่ง และสะพานรถไฟ 2 แห่ง เนื่องจากแผนงานมีการก่อสร้างประตูระบายน้ำในแม่น้ำสายหลัก และการผันน้ำข้ามลุ่มน้ำหลักได้แก่ ป่าสัก บางปะกง เจ้าพระยา รวมถึงการตัดผ่านพื้นที่ป่าชายเลนด้วย จึงมีความจำเป็นต้องจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA)

ทั้งนี้ คณะกรรมการฯ ได้แนะนำให้กรมชลประทานไปปรับปรุงแก้ไขข้อมูลเพิ่มเติมโดยเน้นการบูรการข้อมูลร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาทิ กรมทางหลวง กรมเจ้าท่า และการรถไฟแห่งประเทศไทย ในจัดทำรายงานฯ ให้มีความชัดเจนรวมถึงการเชื่อมโยงกับการบริหารจัดการน้ำในภาพรวมทั้งหมดของลุ่มน้ำ เพื่อการจัดทำรายงานที่ประสิทธิภาพ ลด ผลกระทบและเกิดประโยชน์สูงสุดที่ต่อพี่น้องประชาชนต่อไป

Comments

No comments yet. Why don’t you start the discussion?

Leave a Reply

Your email address will not be published.