กรมชล ร่วมรับฟังการขับเคลื่อนภารกิจกระทรวงเกษตรฯ ปี 65 ก้าวสู่ Next normal 2022

นายประพิศ จันทร์มา อธิบดีกรมชลประทาน พร้อมด้วย คณะผู้บริหารกรมชลประทาน ร่วมรับฟัง ดร.ทองเปลว กองจันทร์ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ แถลงแนวทาง การขับเคลื่อนภารกิจกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ปี 2565 เพื่อเตรียมรับความปกติถัดไป (Next normal) ณ ห้องประชุม SWOC ชั้น 3 อาคาร 99 ปี ม.ล.ชูชาติ กำภู

ในการนี้ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้เน้นย้ำถึงเป้าหมายการขับเคลื่อนภาคการเกษตรภายในปี 2565 ซึ่งจะต้องสอดรับกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ และนโยบายหลักของนายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ทั้งนี้ แผนปฏิบัติราชการของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2566 – 2570) จะมุ่งเน้น 5 ประเด็น ได้แก่ 1.เสริมสร้างความมั่นคงทางการเกษตร 2. ยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของภาคการเกษตร 3.สร้างความเสมอภาคและกระจายความเท่าเทียมทางสังคมเกษตร 4. บริการจัดการทรัพยากรการเกษตรและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลและยั่งยืน และ 5. พัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐและงานวิจัยด้านการเกษตร ซึ่งเป็นการขับเคลื่อนให้บรรลุเป้าหมาย และวางรากฐานการทำงานของกระทรวงเพื่อรองรับความปกติใหม่ (New normal) และสร้างเอกภาพในการขับเคลื่อนภารกิจของกระทรวงภายในปี 2565 โดยทุกหน่วยงาน ต้องปรับตัว เปลี่ยนแปลง พัฒนา และสร้างคุณค่าให้เกิดความก้าวหน้า เพื่อประโยชน์อันสูงสุดแก่พี่น้องเกษตรกรไทย

Comments

No comments yet. Why don’t you start the discussion?

Leave a Reply

Your email address will not be published.