การประชุมวิชาการนานาชาติ 17th INWEPF Steering Meeting and Symposium “การจัดการทรัพยากรและระบบนิเวศในนาข้าวอย่างมีประสิทธิภาพ”

คณะอนุกรรมการด้านน้ำและระบบนิเวศในนาข้าว ขอเชิญชวนผู้ที่สนใจร่วมรับชมการถ่ายทอดสด การประชุมวิชาการนานาชาติ 17th INWEPF Steering Meeting and Symposium จากสาธารณรัฐสังคมนิยมประชาธิปไตยศรีลังกา เพื่อนำเสนองานวิจัยในหัวข้อหลัก “การจัดการทรัพยากรและระบบนิเวศในนาข้าวอย่างมีประสิทธิภาพ” และหัวข้อย่อยต่าง ๆ อาทิ การปรับปรุงระบบชลประทานให้ทันสมัยเพื่อเพิ่มผลิตภาพของน้ำ การอนุรักษ์ระบบนิเวศสิ่งแวดล้อมของนาข้าว นวัตกรรมการทำนาที่เหมาะสมกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ภัยพิบัติที่ส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศสิ่งแวดล้อมของนาข้าว และ การพัฒนาสถาบันเกษตรกรเพื่อมุ่งสู่การบริหารจัดการน้ำที่ดี เป็นต้น

📍สามารถรับชมได้พร้อมกันที่ Facebook LIVE 🎥🔴 สถาบันพัฒนาการชลประทาน ตั้งแต่เวลา 14.00 น. เป็นต้นไป

Comments

No comments yet. Why don’t you start the discussion?

Leave a Reply

Your email address will not be published.