อีสท์ วอเตอร์ ลงนามความร่วมมือโครงการก่อสร้างระบบบำบัดน้ำเสียชุมชนบึงประดิษฐ์ ในเขตเทศบาลตำบลหนองคล้า จ.จันทบุรี

บริษัท จัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำภาคตะวันออก จำกัด (มหาชน) หรือ อีสท์ วอเตอร์ โดย รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่สายปฏิบัติการ เป็นผู้แทนบริษัทฯ เข้าร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการก่อสร้างระบบบำบัดน้ำเสียชุมชนบึงประดิษฐ์ในเขตเทศบาลตำบลหนองคล้า จ.จันทบุรี ระหว่างกลุ่มผู้ประกอบการนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด นิคมอุตสาหกรรม WHA นิคมอุตสาหกรรม IRPC การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมในนิคมอุตสาหกรรมในเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก กับเทศบาลตำบลหนองคล้า โดยมี พล.ร.อ.พิเชษฐ์  ตานะเศรษฐ และ ผศ.เจริญ ปิยะรมย์ เป็นพยาน ณ เทศบาลตำบลหนองคล้า

โดยโครงการบำบัดน้ำเสียแบบบึงประดิษฐ์ เป็นการนำน้ำเสียจากชุมชนตลาดหนองคล้า ประมาณ 800 ลบ.ม. ต่อวัน มาบำบัดที่ระบบบำบัดน้ำเสียแบบบึงประดิษฐ์ ดำเนินโครงการโดยสมาคมนิคมอุตสาหกรรมไทยและพันธมิตร สถาบันน้ำและสิ่งแวดล้อมเพื่อความยั่งยืน สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และชมรมผู้ประกอบการในพื้นที่มาบตาพุด เพื่อสร้างประโยชน์ให้แก่ชุมชนต้นน้ำและภาคอุตสาหกรรม นอกจากนี้ประชาชนยังสามารถใช้พื้นที่นี้เป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจได้อีกด้วย

Comments

No comments yet. Why don’t you start the discussion?

Leave a Reply

Your email address will not be published.