อธิบดีกรมชลฯ ร่วมประชุม สสน.

วันนี้ ( 5 พฤศจิกายน 2564 ) นายประพิศ จันทร์มา อธิบดีกรมชลประทาน พร้อมด้วยนายณัฐพล วุฒิจันทร์ เลขานุการกรมชลประทานร่วมประชุมคณะกรรมการสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ (สสน.) ครั้งที่ 7/2564 โดยมี ดร.รอยล จิตรดอน ประธานกรรมการฯ เป็นประธานการประชุม

ในการนี้ ได้ร่วมกันพิจารณาร่างบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ “การบริหารจัดการน้ำชุมชน ระดับท้องถิ่น สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน” ซึ่งกรมชลประทานเป็นหนึ่งหน่วยงานที่มีความเกี่ยวข้องในเรื่องของแผนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551 และแผนปฏิบัติการกำหนดขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) ซึ่งกำหนดให้ภารกิจแหล่งน้ำที่ประชาชนใช้ประโยชน์ร่วมกัน มีปริมาณเก็บกักน้ำน้อยกว่า 2 ล้านลูกบาศก์เมตร ต้องดำเนินการถ่ายโอนให้แก่ องค์ปกครองส่วนท้องถิ่น หากเป็นแหล่งน้ำขนาดกลางและขนาดใหญ่ที่มีการใช้ประโยชน์ครอบคลุมพื้นที่มากกว่า 1 จังหวัดหรือมีปริมาณเก็บกักมากกว่า 2 ล้านลูกบาศก์เมตร ให้ส่วนราชการเป็นผู้ดำเนินการก่อสร้างและบำรุงรักษาต่อไป

ทั้งนี้ อาจมีการพิจารณาดำเนินการจัดทำบันทึกข้อตกลงร่วมกัน (MOU) ระหว่าง 8 หน่วยงาน ได้แก่มูลนิธิอุทกพัฒน์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ กระทรวงมหาดไทย กองทัพบก กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร สำนักงานปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม กรมพัฒนาที่ดิน กรมทรัพยากรน้ำและสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ เพื่อน้อมนำแนวพระราชดำริด้านการบริหารจัดการน้ำของพระบาทสมเด็จพระชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร มาสืบสาน รักษา ต่อยอดตามพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มาประยุกต์ใช้ในการดำเนินงาน พร้อมกับส่งเสริมให้เกิดการบริหารจัดการเชิงพื้นที่และการดำเนินงานอย่างมีส่วนร่วมระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน ท้องถิ่น ชุมชนและประชาชน.

Comments

No comments yet. Why don’t you start the discussion?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *