องคมนตรีติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริพื้นที่ภาคกลาง

วานนี้(อาทิตย์ที่ 7 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564) เวลา 14.30 น. พลอากาศเอก ชลิต พุกผาสุข องคมนตรี ในฐานะประธานอนุกรรมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริพื้นที่ภาคกลาง พร้อมด้วยที่ปรึกษาและคณะอนุกรรมการฯ จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เดินทางไปติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำห้วยแห้งอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลตะปอน อำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรีโดยมีนายพงศธร ศิริอ่อน ผู้ทรงคุณวุฒิด้านวิศวกรรมโยธา (ด้านสำรวจและหรือออกแบบ) ผู้แทนกรมชลประทานในฐานะอนุกรรมการฯ มีนายชูชาติ รักจิตร รองอธิบดีฝ่ายก่อสร้าง พร้อมด้วย นายทินกร เหลือล้น ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 9 นายสุริยพล นุชอนงค์ ผู้อำนวยการกองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง นายฐนันดร์ สุทธิพิศาล ผู้อำนวยการสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 9 นายจักราวุธ สุนทรวิภาต ผู้อำนวยการส่วนแผนงาน สำนักงานชลประทานที่ 9 นายเกรียงศักดิ์ พุ่มนาค ผู้อำนวยการส่วนบริหารจัดการน้ำและบำรุงรักษา สำนักงานชลประทานที่ 9 นายวุฒิชัย นรสิงห์ ผู้อำนวยการโครงการชลประทานจันทบุรี นายภาสกร ภู่พันธ์ศรี ผู้อำนวยการส่วนติดตามและประเมินผล กองประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ และผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมการติดตามโครงการฯ ในครั้งนี้ โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยแห้งอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลตะปอน อำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรีเป็นโครงการพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตรเมื่อวันที่ 28 มิถุนายน พ.ศ. 2531 ซึ่งได้พระราชทานพระราชดำริให้กรมชลประทานทำการศึกษาวางโครงการและพิจารณาก่อสร้างโครงการพัฒนาลุ่มน้ำแม่น้ำจันทบุรี เพื่อจัดหาน้ำช่วยเหลือสวนผลไม้ในเขตอำเภอต่างๆของจังหวัดจันทบุรี ซึ่งมักประสบปัญหาขาดแคลนน้ำในฤดูแล้งเป็นประจำทุกปี โดยโครงการดังกล่าวมีลักษณะเป็นเขื่อนดิน ขนาดความจุเก็บกัก 3.40 ล้านลูกบาศก์เมตร มีแผนงานก่อสร้างระยะเวลา 5 ปี (ปี 2563 – 2567) ปัจจุบันมีผลความก้าวหน้าในภาพรวม 15.26% ทั้งนี้เมื่อดำเนินโครงการแล้วเสร็จ จะเป็นแหล่งน้ำต้นทุนเพื่อสนับสนุนกิจกรรมต่างๆของราษฎรครอบคลุมพื้นที่ 2 ตำบล ได้แก่ ตำบลพลิ้วและตำบลตะปอน อำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี จำนวน 9 หมู่บ้าน 734 ครัวเรือน พื้นที่รับประโยชน์ประมาณ 4,300 ไร่

Comments

No comments yet. Why don’t you start the discussion?

Leave a Reply

Your email address will not be published.