อธิบดีกรมชลประทาน ลงพื้นที่ตรวจสอบความพร้อมและการบริหารจัดการน้ำประตูระบายน้ำท่าวังตาล เพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่ฤดูแล้งปี 2565

วันนี้ (8 พ.ย. 64) นายประพิศ จันทร์มา อธิบดีกรมชลประทาน พร้อมด้วยนายชูชาติ รักจิตร รองอธิบดีฝ่ายก่อสร้าง ลงพื้นที่ตรวจสอบความพร้อมและการบริหารจัดการน้ำของประตูระบายน้ำท่าวังตาล โดยมีนายสุดชาย พรหมมลมาศ ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 1 นายอภิวัฒน์ ภูมิไธสง ผู้อำนวยการส่วนบริหารจัดการน้ำและบำรุงรักษา นายจรินทร์ คงศรีเจริญ ผู้อำนวยการโครงการชลประทานเชียงใหม่ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องให้การต้อนรับ ณ ประตูระบายน้ำท่าวังตาล ตำบลป่าแดด อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ สำหรับประตูระบายน้ำท่าวังตาล ตำบลป่าแดด อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ก่อสร้างขึ้นเพื่อบรรเทาปัญหาการเกิดน้ำท่วมในเขตเมืองเชียงใหม่ในช่วงฤดูฝน และเก็บกักน้ำในช่วงฤดูแล้ง ตลอดจนเพิ่มความสามารถในการระบายน้ำ การเก็บกักน้ำ การส่งน้ำ และการเจือจางน้ำเสียในลำน้ำปิงบริเวณตัวเมืองและด้านท้ายเมืองเชียงใหม่ โดยจะประกอบด้วยบานระบายน้ำจำนวน 6 บาน มีศักยภาพในการระบายน้ำได้อยู่ที่ 1,200 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที ทั้งยังสามารถควบคุมประตูระบายน้ำระยะไกลผ่านแอปพลิเคชั่นได้อีกด้วย ทั้งนี้ อธิบดีกรมชลประทาน กำชับให้เจ้าหน้าที่หมั่นตรวจสอบความพร้อมของอาคารชลประทานอยู่เสมอ ตลอดจนให้ดูแลพื้นที่ด้านหน้าอาคารชลประทานไม่ให้มีผักตบชวาและสิ่งกีดขวางทางน้ำที่จะเป็นอุปสรรคต่อการส่งน้ำและการระบายน้ำในช่วงฤดูฝนปี 2564 และฤดูแล้งปี 2565 นี้

Comments

No comments yet. Why don’t you start the discussion?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *