TBCSD ร่วมกับ TEI เปิดเวทีระดมสมอง “ขับเคลื่อนเศรษฐกิจหมุนเวียนกับภาคธุรกิจไทย TBCSD ภายใต้วาระแห่งชาติ BCG Model”

องค์กรธุรกิจเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน (TBCSD) และสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย (TEI) โดย ดร.วิจารย์ สิมาฉาย ผู้อำนวยการสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย และ เลขาธิการองค์กรธุรกิจเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน และประธานอนุกรรมการ BCG สาขาเศรษฐกิจหมุนเวียน และ ประธาน PPP Plastics และ นายกสมาคมส่งเสริมการผลิตและบริโภคอย่างยั่งยืนจับมือภาคีเครือข่าย ผู้บริหารและผู้เชี่ยวชาญใน
แต่ละภาคส่วน เปิดเวทีระดมสมองภายในงานเสวนา “ขับเคลื่อนเศรษฐกิจหมุนเวียนกับภาคธุรกิจไทย TBCSD ภายใต้วาระแห่งชาติ BCG Model” ภายใต้งาน “มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2564” (Thailand Research Expo 2021) เพื่อให้หน่วยงานและองค์กรต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ได้ตระหนักถึงความสำคัญของ BCG Economy หรือ เศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจหมุนเวียน และเศรษฐกิจสีเขียว (Bio-Circular-Green Economy)

            ภายในงานพบกับการบรรยายพิเศษ “ประเทศไทยกับการขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจ BCG Model” โดย
ดร.วิจารย์ สิมาฉายา
ผู้อำนวยการสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย และ เลขาธิการองค์กรธุรกิจเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน และประธานอนุกรรมการ BCG สาขาเศรษฐกิจหมุนเวียน และ ประธาน PPP Plastics และ นายกสมาคมส่งเสริมการผลิตและบริโภคอย่างยั่งยืน และการเสวนาในประเด็น “พลาสติกครบวงจร: รวบรวม จัดเก็บ แยก หมุนเวียน ใช้ประโยชน์” โดย คุณคงศักดิ์ ดอกบัว ผู้อำนวยการฝ่ายข้อมูลและวิจัยตลาดอุตสาหกรรมพลาสติก สถาบันพลาสติก, ดร.ชญาน์ จันทวสุ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานบริหารความยั่งยืนและภาพลักษณ์องค์กร บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน), คุณกฤษดา เรืองโชติวิทย์ Circular Economy Director ธุรกิจเคมิคอลส์ เอสซีจี และ คุณสุพจน์
เกตุโตประการ
ผู้อำนวยการฝ่ายธุรกิจ กลุ่มบริษัท ดาว ประเทศไทย

            และประเด็น “เกษตรและอาหาร: กลไกบริหารจัดการ ลดการสูญเสียอาหารและขยะอาหาร ตลอดห่วงโซ่อุปทาน” โดย คุณสลิลลา สีหพันธุ์ กรรมการปฏิคมหอการค้าไทย และ กรรมการเศรษฐกิจหมุนเวียนและสิ่งแวดล้อม หอการค้าไทย, คุณศรชัย กุสันใจ กรรมการ บริษัท อายิโนะโมะโต๊ะ (ประเทศไทย) จำกัด, คุณพรพรหม ณ.ส.วิกิตเศรษฐ์ ที่ปรึกษาด้านสิ่งแวดล้อมจาก UN Environment Programme (UNEP) และอาจารย์ด้านการพัฒนายั่งยืน คณะ
ศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และ คุณเบญจมาส โชติทอง ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาโครงการและแผนงาน สถาบันสิ่งแวดล้อมไทย และผู้ช่วยเลขาเครือข่ายการผลิตและการบริโภคที่ยั่งยืน (Thai SCP Network)

            ขอเชิญชวนผู้สนใจมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อน “BCG Model” โมเดลเศรษฐกิจสู่การพัฒนาธุรกิจที่ยั่งยืนไปด้วยกัน ในวันพุธที่ 24 พฤศจิกายน 2564 เวลา 09.00 – 12.00 น. ณ ห้อง Lotus Suite 9 ชั้น 22 ณ โรงแรม
เซ็นทาราแกรนด์ และบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯ
 
ภายใต้งาน “มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2564” (Thailand Research Expo 2021)ในรูปแบบ ออนไลน์ (Online) และ ออนไซต์ (Onsite) อย่างปลอดภัย ภายใต้มาตรการป้องกันโควิด-19 อย่างเคร่งครัด ทั้งนี้ ท่านผู้สนใจสามารถยืนยันการเข้าร่วมงานด้วยการลงทะเบียนเพื่อสำรองที่นั่งได้ที่ https://www.thailandresearchexpo2021.com/Home

Comments

No comments yet. Why don’t you start the discussion?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *