BAM Property Design Contest ปีที่ 6

บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) หรือ BAM ร่วมกับ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดโครงการประกวดปรับปรุงและออกแบบสถาปัตยกรรมภายในและภายนอกบ้านเดี่ยว หรือ BAM Property Design Contest ” ต่อเนื่องเป็นปีที่ 6 โดยปีนี้จัดขึ้นภายใต้แนวคิด The New Normal Home  (บ้านวิถีใหม่ใส่ใจโลก)เพื่อเปิดโอกาสให้นิสิตได้แสดงความสามารถ และความคิดสร้างสรรค์จากวิชาความรู้ที่ได้เรียน ในปีนี้นิสิตได้นำเสนอผลงานเข้าประกวดรวมทั้งสิ้น 17 ผลงาน และมีนิสิตที่ชนะการประกวด 11 ราย   โดย นายวีรเวช ศิริชาติไชย รองผู้จัดการใหญ่ BAMได้มอบทุนการศึกษาให้แก่ นิสิตที่ชนะการประกวด   คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยมี รองศาสตราจารย์  ดร. ปิ่นรัชฎ์ กาญจนัษฐิติ คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และคณาจารย์ภาควิชาสถาปัตยกรรมภายในเข้าร่วมงานในครั้งนี้

Comments

No comments yet. Why don’t you start the discussion?

Leave a Reply

Your email address will not be published.