มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ มุ่งตอบโจทย์ภาคสังคม พื้นที่ และสร้างเสริมเศรษฐกิจชุมชน
ด้วยงานวิจัยด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ร่วมกับ สวทช. GISTDA  และ กลุ่มบริษัท ดาว ประเทศไทย  (Dow) ผลักดันใช้งานวิจัยด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มุ่งตอบโจทย์ภาคสังคม พื้นที่ และสร้างเสริมเศรษฐกิจชุมชน ร่วมแถลงข่าว โดย รศ.ดร.ดวงพร ภู่ผะกา (ที่ 2 จากขวา) อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ เป็นตัวแทน กล่าวถึง การร่วมมือกับภาครัฐและเอกชนในการพัฒนากำลังคนในพื้นที่ทั้งภาคเกษตร SME  เป็นการสร้างความเข้มแข็ง สร้างรายได้ สร้างอาชีพที่ตอบโจทย์กับทักษะแรงงานในยุคปัจจุบัน โดยเฉพาะการปรับตัวให้เหมาะสมและสอดคล้องกับสถานการณ์โควิด 19 โดยมี  คุณปราณปริยา วงศ์ษา (ซ้าย) ผอ.สำนักเครือข่าย    องค์ความรู้ GISTDA ดร.ฐิตาภา สมิตินนท์(ที่ 2 จากซ้าย)รอง ผอ.สวทช. และคุณประทรรศน์ สูตะบุตร (ขวา)    ผอ.ฝ่ายเศรษฐกิจหมุนเวียน กลุ่มบริษัท ดาว ประเทศไทย (Dow) ร่วมงานแถลงข่าว ณ ฮอลล์ 32 ชั้น 3 อาคาร หาญ เอ็นจิเนียริง โซลูชันส์ ถ.พระราม 9 เมื่อเร็ว ๆ นี้

Comments

No comments yet. Why don’t you start the discussion?

Leave a Reply

Your email address will not be published.