สปสช. ไฟเขียวผู้แพ้วัคซีนโควิด-19 ที่รัฐจัดสรร
สามารถยื่นคำร้องรับเงินเยียวยาผ่าน สอบ. และเครือข่ายทั่วประเทศ

ข่าวดีสำหรับผู้ที่แพ้วัคซีนโควิด-19 ที่รัฐจัดสรร ที่อาศัยอยู่ตามที่ห่างไกลทั่วประเทศ ขณะนี้สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) ได้แก้ไขเพิ่มเติม หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการจ่ายเงินช่วยเหลือเบื้องต้นให้แก่ผู้รับบริการที่เกิดความเสียหายดังกล่าวโดยสามารถยื่นคำร้องผ่านองค์กรของผู้บริโภคที่เป็นสมาชิกของสภาองค์กรของผู้บริโภค จำนวน 237 องค์กรที่กระจายอยู่ทั่วประเทศ และที่สำนักงานสภาองค์กรของผู้บริโภคในกรุงเทพได้แล้ว

          นางสาวสารี อ๋องสมหวัง เลขาธิการสภาองค์กรของผู้บริโภค (สอบ.) ได้เปิดเผยถึง ประกาศแก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 5 พ.ศ. 2564 ที่ตีพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษาว่า  การแก้ไขหลักเกฑ์ครั้งนี้ จะทำให้ประชาชนผู้เดือดร้อนจากการแพ้วัคซีนได้เข้าถึงกลไกการยื่นคำร้องเพื่อขอรับเงินเยียวยาได้สะดวกมากยิ่งขึ้น โดยต้องยื่นคำร้องภายใน 2 ปี นับแต่วันที่ทราบความเสียหาย ณ จุดทำการของสมาชิกองค์กรผู้บริโภคที่อยู่ภายใต้สภาองค์กรของผู้บริโภค ที่มีความพร้อมให้บริการที่ครอบคลุมทั่วประเทศ

          ข้อมูลล่าสุดของ สปสช. ณ วันที่ 20 พ.ย. 64 ระบุว่า มีประชาชนที่ฉีดวัคซีนและเกิดภาวะไม่พึงประสงค์ยื่นคำร้องขอรับการช่วยเหลือจำนวน 9,245 ราย ส่วนใหญ่เป็นภาวะไม่พึงประสงค์จากการฉีดวัคซีนเข็มแรก จำนวน 5,995 ราย หรือร้อยละ 64.85 โดยในจำนวนนี้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ขอรับการช่วยเหลือ 6,177 ราย หรือร้อยละ 66.81 ไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ 1,400 ราย หรือร้อยละ 16.21 และอยู่ระหว่างรอการพิจารณาอีก 1,569 ราย หรือร้อยละ 16.97 ในจำนวนนี้มีผู้ที่อุทธรณ์คำร้องขอรับการช่วยเหลือเพิ่มเติม 545 ราย โดย สปสช.ได้จ่ายเงินช่วยเหลือฯ ไปแล้วทั้งหมด จำนวน 621,896,100 บาท

          ทั้งนี้ ผู้ที่ประสงค์จะได้รับการเยียวยาผ่านช่องทางออนไลน์ สามารถดาวน์โหลดแแบบคำร้องขอรับเงินช่วยเหลือเบื้องต้นกรณีได้รับความเสียหายจากการรับวัคซีนป้องกันโควิด ได้ที่ https://www.nhso.go.th/storage/files/841/001/nhso_VaccinCovid19.pdf และส่งเอกสารมายังสภาองค์กรของผู้บริโภคหรือเครือข่ายผ่านทางอีเมล tcc.complaint@thaiconsumerscouncil.org

          และในกรณียื่นคำร้องขอรับค่าเยียวยาด้วยตนเอง สามารถทำได้ที่หน่วยประจำจังหวัดของสภาองค์กรของผู้บริโภค ดังต่อไปนี้

 • มูลนิธิเพื่อผู้บริโภค กรุงเทพมหานคร
 • หน่วยรับเรื่องร้องเรียนอื่นที่เป็นอิสระจากผู้ถูกร้องเรียนตาม มาตรา 50(5) ฉะเชิงเทรา จ.ฉะเชิงเทรา
 • ศูนย์ประสานงานหลักประกันสุขภาพประชาชนจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จ.ประจวบคีรีขันธ์
 • สมาคมผู้บริโภคสงขลา  จ.สงขลา
 • โครงการบริโภคสร้างสรรค์สุราษฎร์ธานี  จ.สุราษฎร์ธานี
 • เครือข่ายคุ้มครองผู้บริโภคจังหวัดสตูล  จ.สตูล
 • สมาคมประชาสังคมเพื่อการพัฒนา  จ.เชียงราย
 • ศูนย์คุ้มครองสิทธิผู้บริโภคจังหวัดลำพูน  จ.ลำพูน
 • ศูนย์คุ้มครองสิทธิผู้บริโภคจังหวัดพะเยา จ.พะเยา
 • ศูนย์พิทักษ์สิทธิผู้บริโภคจังหวัดลำปาง  จ.ลำปาง
 • ศูนย์คุ้มครองผู้บริโภคภาคประชาชน จังหวัดเชียงใหม่  จ.เชียงใหม่

ศูนย์ประสานงานหลักประกันสุขภาพประชาชนจังหวัดร้อยเอ็ด  จ.ร้อยเอ็ด

สอบถามหรือต้องการร้องเรียน – ร้องทุกข์ กับสภาองค์กรของผู้บริโภคได้ที่
อีเมล: tcc.complaint@thaiconsumerscouncil.org
โทรศัพท์: 081 134 9216
Inbox Facebook: สภาองค์กรของผู้บริโภค

Comments

No comments yet. Why don’t you start the discussion?

Leave a Reply

Your email address will not be published.