ออมสิน ตอกย้ำพันธกิจ การเป็นธนาคารเพื่อสังคม นำสื่อมวลชนกระจายรายได้สู่แหล่งท่องเที่ยวชุมชน จ.แม่ฮ่องสอน พร้อมแถลงผลประกอบการ

นายวิทัย รัตนากร ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน จัดกิจกรรม สัญจรธนาคารออมสิน GSB Press Trip 2021 ออมรัก อิ่มใจ By ออมสิน เดินทางโดยเครื่องบินแบบเช่าเหมาลำ ทั้งไป-กลับ (สุวรรณภูมิ-แม่ฮ่องสอน-ดอนเมือง) พร้อมแถลงผลการดำเนินงาน และกำไรที่เติบโตขึ้นจากการบริหารการจัดการ รวมถึงการลดต้นทุนในการบริหารในปี 2564 และทิศทางการดำเนินงาน ปี 2565 ที่ยังเน้นแก้ไขปัญหาให้กับสังคมและชุมชนโดยเน้นการสร้างงานสร้างอาชีพให้มากขึ้น

ซึ่งการจัดกิจกรรมครั้งนี้ได้ส่งเสริมแหล่งท่องเที่ยว และร่วมทำกิจกรรมสร้างสรรค์ปันความสุขให้แก่ชุมชนต่าง ๆ ที่ จ.แม่ฮ่องสอน ประกอบด้วย อ.เมือง อ.ปางมะผ้า และอ.ปาย ซึ่งจะทำให้เกิดการกระจายรายได้สู่ชุมชนจำนวนมากและยังได้เดินทางไปมอบผ้าห่มและเวชภัณฑ์ที่จำเป็นให้กับชุมชนบ้านผาบ่องจำนวนกว่า390ครัวเรือนอีกด้วย

ธนาคารออมสิน ให้ความสำคัญกับการเป็นพลังขับเคลื่อน ตามกรอบยุทธศาสตร์ชาติในการแก้ไขปัญหาความเหลื่อมล้ำ การลดปัญหาความยากจน การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจจากฐานรากให้มีความเข้มแข็งพร้อมมุ่งสู่การเป็น “ธนาคารเพื่อสังคม” อันนำไปสู่การสร้างอนาคต ที่มั่นคง และความสุขที่ยั่งยืนของประเทศและประชาชน
 ทั้งนี้ กำไรจากการดำเนินงานในปี 2564 ธนาคารได้นำไปช่วยเหลือประชาชนระดับฐานราก ผู้ประกอบการรายย่อย และ SMEs ผ่านมาตรการเยียวยา ฟื้นฟู และเสริมสภาพคล่องอย่างครบวงจรอย่างต่อเนื่องจากปี 2563 จนถึงปัจจุบัน รวมแล้วกว่า 36 โครงการ ช่วยเหลือประชาชนได้ถึง 11.6 ล้านคน คิดเป็นเม็ดเงินรวมกว่า 1.8 ล้านล้านบาท และช่วยเหลือประชาชนจำนวนกว่า 2.16 ล้านคน ที่ก่อนหน้านี้ไม่สามารถเข้าถึงแหล่งเงินในระบบ ให้ได้มีสินเชื่อเป็นครั้งแรก ซึ่งธนาคารได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาลตามนโยบายของนายกรัฐมนตรี
นอกจากนี้ ธนาคารยังสามารถนำส่งรายได้เข้ารัฐได้สูงสุดในรอบ 3 ปีย้อนหลัง จำนวนเงิน 15,978 ล้านบาท สูงสุดเป็นอันดับ 4 จากรัฐวิสาหกิจ 58 แห่ง ขณะเดียวกัน ผลการดำเนินงานที่ดีขึ้นและต้นทุนทางธุรกิจที่ลดลงมาก ทำให้ธนาคารสามารถยกระดับความแข็งแกร่งขององค์กร โดยในปี 2564 ธนาคารได้ตั้งสำรองทั่วไป (General Provision) ได้สูงที่สุดเป็นประวัติการณ์ ทั้งนี้ ณ เดือนพฤศจิกายน 2564 ธนาคารมีสินทรัพย์ 2.97 ล้านล้านบาท เงินฝาก 2.55 ล้านล้านบาท สินเชื่อ 2.26 ล้านล้านบาท ระดับ NPLs = 2.56% และ BIS Ratio = 15.82%

สำหรับด้านการพัฒนาสู่ความยั่งยืนนั้น ธนาคาร ได้ให้ความสำคัญต่อการดำเนินภารกิจเพื่อสังคมและชุมชนอย่างมีธรรมาภิบาล ตามแนวทาง ESG (Environmental, Social and Governance) ผ่านการดำเนินงานที่สำคัญต่าง ๆ เช่น การส่งเสริมการออม สร้างความรู้ สร้างอาชีพ สร้างตลาด สร้างรายได้ เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต และสร้างวินัยทางการเงินให้แก่เศรษฐกิจฐานราก เยาวชนและผู้สูงวัย ตลอดจนการบริหารจัดการภารกิจด้านสังคมและนโยบายรัฐอย่างมีประสิทธิภาพ 

Comments

No comments yet. Why don’t you start the discussion?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *