BDMS รับมอบใบรับรอง
ระบบบริหารการวิจัยเทคโนโลยีและนวัตกรรม (RDIMS) จาก สวทช.

นพ.พงศ์ธร เกียรติดำรงศ์ (ขวา) ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยสุขภาพกรุงเทพและผู้อำนวยการฝ่าย (การบริหารโครงการ) บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน) หรือ BDMS  เป็นตัวแทนในการรับมอบใบรับรองระบบบริหารการวิจัยเทคโนโลยีและนวัตกรรม (RDIMS) จาก ดร.ณรงค์ ศิริเลิศวรกุล (ซ้าย) ผู้อำนวยการ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) เพื่อรับรองว่า BDMS  เป็นองค์กรที่มีศักยภาพและมีมาตรฐานในการบริหารจัดการองค์กรเกี่ยวกับการดำเนินงานวิจัย พัฒนาและนวัตกรรม พร้อมสามารถใช้สิทธิยกเว้นภาษีเงินได้ 200%  สำหรับรายจ่ายในการวิจัยได้ด้วยตนเอง ที่ผ่านมา BDMS ในฐานะผู้นำบริการด้านสุขภาพ  ถือเป็นองค์กรที่มุ่งมั่นทำวิจัยและนวัตกรรมมาอย่างต่อเนื่อง การมีระบบบริหารจัดการงานวิจัยอย่างเป็นรูปธรรม นับเป็นประโยชน์กับบริษัทฯ ในการพัฒนา และลงทุนกับงานวิจัยให้มีคุณภาพมากยิ่งขึ้น

Comments

No comments yet. Why don’t you start the discussion?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *