ฉลากเขียวและฉลากสิ่งแวดล้อม … เพื่อเรา เพื่อโลก

สถาบันสิ่งแวดล้อมไทย (TEI) จัดพิธีมอบโล่และเกียรติบัตร ฉลากสิ่งแวดล้อมและการรับรองด้านสิ่งแวดล้อมให้กับผู้ผลิตและผู้ให้บริการที่มิตรกับสิ่งแวดล้อม กว่า 100 บริษัท ณ โรงแรมเซ็นทรา บาย เซ็นทารา แจ้งวัฒนะ เพื่อเชิดชูเกียรติและแสดงความขอบคุณที่ดำเนินการผลิตและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม โดยมีการมอบโล่เชิดชูเกียรติสำหรับบริษัทที่ได้รับการรับรองทั้งฉลากเขียวและฉลากลดคาร์บอน โล่ประกาศเกียรติคุณสำหรับบริษัทที่ได้รับการรับรองฉลากเขียว 15 ปีขึ้นไป โล่รับรองพลังงานหมุนเวียน สัญลักษณ์อาคารลดคาร์บอน เกียรติบัตรฉลากลดคาร์บอน
รวมถึงเกียรติบัตรฉลากเขียวสำหรับผู้ที่ได้รับการรับรองในปี 2563-2564 โดยได้รับเกียรติจาก ดร.วิจารย์ สิมาฉายา ผู้อำนวยการสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย เป็นประธานกล่าวเปิดงาน เป็นผู้มอบโล่และเกียรติบัตร และบรรยายพิเศษในหัวข้อ “ฉลากสิ่งแวดล้อมกับโอกาสของภาคธุรกิจ” เพื่อผู้ผลิตและผู้บริโภคได้รับทางเลือก ในการผลิตและซื้อสินค้า ตลอดจนเลือกใช้บริการ สร้างมูลค่าให้กับสินค้าและบริการ เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน เพิ่มโอกาสทางการค้า ที่เป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนระบบเศรษฐกิจคาร์บอนต่ำ
และนอกจากนี้ได้รับเกียรติจาก ดร.วีระพงศ์ มาลัย ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) เป็นผู้มอบเกียรติบัตรให้กับผู้ผลิตที่เข้าร่วมโครงการส่งเสริมผู้ประกอบการ SMEs อีกทั้งภายงานยังมีการสัมภาษณ์ตัวแทนภาคธุรกิจที่ได้รับการรับรองทั้งฉลากเขียวและฉลากลดคาร์บอน ถึงการสนองตอบแนวคิดที่มีการดำเนินการผลิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม รวมถึงโอกาสของธุรกิจหลังจากได้รับการรับรอง

Comments

No comments yet. Why don’t you start the discussion?

Leave a Reply

Your email address will not be published.