Exclusive Interview
เรื่อง ก้าวสู่ทศวรรษที่ 3 สู่เส้นทางสิ่งแวดล้อมไทย ปักหมุดสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน
โดย ดร.วิจารย์ สิมาฉายา ผู้อำนวยการสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย

               “ที่ผ่านมาไทยต้องเผชิญกับหลากหลายปัญหาเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมอย่างรอบด้าน อาทิ น้ำท่วม ภัยแล้ง น้ำเสีย ขยะล้นเมือง ฝุ่น PM 2.5 และวิกฤติสภาพภูมิอากาศ เป็นต้น การแก้ไขปัญหาดังกล่าวล้วนจะต้องอาศัยความร่วมมือของภาคส่วนต่าง ๆ สถาบันสิ่งแวดล้อมไทย (TEI) ซึ่งเป็นองค์กรอิสระด้านสิ่งแวดล้อม มีเจตนารมณ์ที่จะมีส่วนร่วมในแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมเหล่านี้ โดยได้ทำงานร่วมกับภาครัฐ ภาคเอกชน ประชาสังคม ชุมชนและองค์กรระหว่างประเทศตลอดเวลาที่ผ่านมา” ดร.วิจารย์ สิมาฉายา ผู้อำนวยการสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย เผยถึงหลักคิดสำคัญในเส้นทางสิ่งแวดล้อมไทยจากสถาบันสิ่งแวดล้อมไทยที่ได้ดำเนินการมาแล้วเข้าสู่ปีที่ 30

การทำงานของสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย

ดร.วิจารย์ สิมาฉายา เล่าว่า ตนเคยดำรงตำแหน่งปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม อดีตอธิบดีกรมควบคุมมลพิษ เลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และปัจจุบันดำรงตำแหน่งเป็นผู้อำนวยการสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย มูลนิธิสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย โดยสถาบันฯเป็นองค์กรกลางและคลังสมองของประเทศด้านสิ่งแวดล้อม

สำหรับสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย (Thailand Environment Institute, TEI)  ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2536 ปีหน้าจะครบรอบปีที่ 29 ในปีหน้าและเข้าสู่การดำเนินงานในทศวรรษที่ 3 ซึ่งที่ผ่านมา TEI ได้มุ่งเน้นการศึกษาวิจัยองค์ความรู้ด้านสิ่งแวดล้อม และผลักดันให้เกิดการประสานการทำงานร่วมกันระหว่างภาคส่วนต่าง ๆ เพื่อเชื่อมโยงไปสู่การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและการจัดการส่งแวดล้อมอย่างเป็นระบบบนพื้นฐานของข้อมูล อันเป็นรากฐานสำคัญสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน

เราคือส่วนเชื่อมโยงในการทำงานอย่าง “บูรณาการ”

               ดร.วิจารย์ เผยต่อไปว่า สถาบันสิ่งแวดล้อมไทย ยังได้ทำงานร่วมกับองค์กรระหว่างประเทศ หลายหน่วยทั้งรัฐบาลญี่ปุ่นผ่านทาง JICA รัฐบาลเยอรมันผ่าน GIZ สหภาพยุโรป ธนาคารโลก UNDP UNEP IUCN ในขณะเดียวกันได้ทำงานในระดับพื้นที่ เพื่อต้องการสร้างให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในระดับชุมชนและเป็นต้นแบบในเรื่องต่าง ๆ เช่น การจัดการขยะมูลฝอย การจัดการทรัพยากรป่าไม้

               พร้อมกันนี้ยังเปิดรับข้อเสนอแนะภาคส่วนต่าง ๆ ในการจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง โดยพร้อมที่จะทำงานร่วมกับทุกภาคส่วนเพื่อร่วมกันขับเคลื่อนการจัดการสิ่งแวดล้อมของประเทศและในภูมิภาคอย่างจริงจัง

สถานการณ์ปัญหาสิ่งแวดล้อมและปัญหาขยะบนโลก

ดร.วิจารย์ เผยว่า ปัญหาสิ่งแวดล้อมโลกในตอนนี้ เรื่องการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศถือว่าเป็นประเด็นสิ่งแวดล้อมสำคัญที่กระทบทั้งความเป็นอยู่ เศรษฐกิจ สังคม และสภาพแวดล้อม จึงเป็นเรื่องจำเป็นที่เราจะต้องเตรียมตัว ซึ่งปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศจะอยู่กับเราไปอีกยาว และน่าจะมีผลกระทบมากกว่าปัญหาโควิด 19 ในขณะเดียวกันปัญหาของประเทศไทยในตอนนี้ ก็มีทั้งปัญหาสิ่งแวดล้อมพื้นฐาน อย่างปัญหาขยะ น้ำเสีย หรือ PM2.5 ซึ่งประสบปัญหาทุกปี ซึ่งเป็นปัญหาที่เราต้องรีบแก้ไข

ในส่วนของปัญหาขยะนับว่าเป็นปัญหาพื้นฐานของประเทศไทย ซึ่งมีขยะในภาพรวมของประเทศประมาณ 27.8 ล้านตันต่อปี หรือหนึ่งคนสร้างขยะ 1.15 กิโลกรัมต่อคนต่อวัน แต่การจัดการขยะอย่างถูกต้องยังทำได้ไม่ถึงครึ่ง หรืออย่างในเมืองท่องเที่ยวตามธรรมชาติหรือชายฝั่งทะเลที่สร้างรายได้สำคัญให้ประเทศ ก็ยังมีปัญหาการจัดการขยะในหลายพื้นที่ บางแห่งขยะถูกกองทิ้งไว้ที่เนินเขา น้ำจากขยะที่มีความสกปรกสูงก็ไหลลงมาข้างล่าง ส่งต่อผลกระทบมาสู่ทรัพยากรทางทะเล​ที่เป็นทรัพยากรที่เราขายให้นักท่องเที่ยว ซึ่งเรื่องนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องสำคัญที่จะต้องให้ความสำคัญเร่งด่วนในการจัดการ เพื่อรองรับการเปิดประเทศเพื่อการท่องเที่ยวในระยะต่อไป

ก้าวเดินต่อจากนี้

               ก้าวต่อไป TEI จะเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนงานด้านสิ่งแวดล้อมของประเทศ และภูมิภาค ช่วยสร้างสังคมที่เป็นมิตรกับสิงแวดล้อม สร้างความยั่งยืนให้กับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รวมทั้งการร่วมผลักดันนโยบายต่าง ๆ ที่เชื่อมโยงกับกระแสโลก ได้แก่ การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ความหลากหลายทางชีวภาพ และ การพัฒนาอย่างยั่งยืน เป็นต้น

“การดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อมที่ต้องใช้ความเชี่ยวชาญ ข้อมูลทางวิชาการ และประสบการณ์ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งสนับสนุนรัฐขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติและเป้าหมายของโลกในการพัฒนาที่ยั่งยืน เพื่อให้การพัฒนาและบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมของประเทศเกิดชึ้นอย่างสมดุลและได้มาตรฐาน เพื่อนำนโยบายสู่การปฏิบัติให้เกิดผลในระดับพื้นที่ การรณรงค์ เผยแพร่และประชาสัมพันธ์องค์ความรู้ สร้างความร่วมมือกับองค์กรหลักด้านสิ่งแวดล้อมและพัฒนาเครือข่ายระดับต่าง ๆ ในการเสริมสร้างศักยภาพเพื่อจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมต่อสังคมอย่างยั่งยืน” ดร.วิจารย์ เน้นย้ำทิ้งท้าย ซึ่งสถาบันสิ่งแวดล้อมไทยพร้อมเป็นส่วนหนึ่งของการขับเคลื่อนนี้อย่างเต็มความสามารถ

Comments

No comments yet. Why don’t you start the discussion?

Leave a Reply

Your email address will not be published.