BAM จัดงาน CG Focus 2021 : Move Forward Together
ตอกย้ำการกำกับดูแลกิจการที่ดีภายใต้หลักการ ESG เพื่อความยั่งยืน

BAM จัดงาน  BAM CG DAY 2021  เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2564 ต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 ติดต่อกัน โดยเป็นการจัดงานในรูปแบบNew Normal ภายใต้หัวข้อ CG Focus 2021 : Move Forward Together”  เพื่อเป็นการตอกย้ำพันธกิจในการกำกับดูแลกิจการภายใต้หลักการสิ่งแวดล้อม สังคม ธรรมาภิบาล (ESG) เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมอย่างยั่งยืน รวมทั้งเสริมสร้างความตระหนักในการเป็นองค์กรที่ให้ความสำคัญกับการกำกับดูแลกิจการที่ดี และเป็นการแสดงเจตนารมณ์ว่า BAM  กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคน จะยึดมั่นและปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อสร้างความเชื่อมั่นต่อนักลงทุนและผู้มีส่วนได้เสีย

นางทองอุไร ลิ้มปิติ ประธานกรรมการ บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) หรือ BAM  กล่าวว่า การที่ BAM ประสบความสำเร็จสู่เป้าหมายที่จะเป็นศูนย์กลางในการสร้างโอกาสและมูลค่าเพิ่ม จากการบริหารสินทรัพย์ครบวงจร เพื่อการเติบโตและขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมอย่างยั่งยืนได้  BAM จะต้องอยู่บนพื้นฐานของการดำเนินธุรกิจตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี มีความรับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อม และผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วน รวมทั้งการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ เพื่อนำ BAM ไปสู่ความเชื่อมั่น ไว้วางใจ และการสนับสนุนจากผู้ถือหุ้น ลูกค้า คู่ค้า  นักลงทุน และพันธมิตรทางธุรกิจ 

นางสาววิไล ตันตินันท์ธนา ประธานคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบต่อสังคม กล่าวว่า ในปี 2563 BAM ได้รับการรับรองการต่ออายุ เป็นสมาชิกโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต หรือ CAC และในปี 2564 ได้รับคะแนนจากโครงการสำรวจการกำกับดูแลกิจการ (CGR) โดยสถาบันส่งเสริมกรรมการบริษัทไทย ในระดับดีมาก  BAM จึงได้จัดกิจกรรม BAM CG DAY อย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 เพื่อเป็นการเสริมสร้างความตระหนักในการเป็นองค์กรที่ให้ความสำคัญกับการกำกับดูแลกิจการที่ดี และประกอบธุรกิจอย่างมีจรรยาบรรณและโปร่งใส

นายบัณฑิต   อนันตมงคล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (CEO) กล่าวถึง “ความสำคัญของ CG ต่อการขับเคลื่อนกลยุทธ์ของ BAM”  เพื่อมุ่งหวังให้พนักงานทุกระดับของ  BAM  นำหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีมาใช้ในการปฏิบัติงาน  เพื่อช่วยกันขับเคลื่อนกลยุทธ์และนำพา BAM ไปสู่องค์กรที่มั่นคงและยั่งยืนตลอดไป

สำหรับการจัดงาน BAM CG DAY 2021 ในครั้งนี้ ประสบความสำเร็จเป็นอย่างดี โดยมีกรรมการ ผู้บริหารและพนักงานเข้าร่วมงานจำนวน 1,121 คน โดยได้รับเกียรติจากนายธงชัย ชัยโลหกุล ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ สายกำกับดูแลกิจการและบริหารความเสี่ยง มาร่วมพูดคุยในกิจกรรม “CG Talks” ซึ่งครอบคลุมหัวข้อสำคัญ ๆ เช่น เส้นทางสู่ความยั่งยืน การกำกับดูแลกิจการที่ดีเป็นรากฐานสู่ความยั่งยืน กรณีศึกษาความเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อธุรกิจ ความเสี่ยงด้านความยั่งยืน (ESG Risk) และการขับเคลื่อนธุรกิจตามนโยบาย GRC เป็นต้น นอกจากนี้ ภายในงานยังได้นำเสนอวีดีทัศน์เรื่อง “การต่อต้านการทุจริตประพฤติมิชอบ” พร้อมจัดกิจกรรมให้ผู้ร่วมงานเล่นเกมส์ตอบปัญหาออนไลน์ด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี  เพื่อให้พนักงานเกิดความตระหนักและให้ความสำคัญกับการกำกับดูแลกิจการที่ดีจนกลายเป็นวัฒนธรรมองค์กร

Comments

No comments yet. Why don’t you start the discussion?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *