เอสโซ่และเอ็กซอนโมบิลรับโล่ขอบคุณในการส่งเสริมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
ณ งานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติประจำปี 2564

รศ. ดร. พาสิทธิ์  หล่อธีรพงศ์ รองปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม มอบโล่ที่ระลึกขอบคุณให้แก่ ดร. ทวีศักดิ์  บรรลือสินธุ์  กรรมการบริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ในความร่วมมือของเอสโซ่และเอ็กซอนโมบิลในประเทศไทย ที่ให้ความสนับสนุนกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ในงานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติประจำปี 2564 ณ อาคารอิมแพค เมืองทองธานี

บริษัทเอสโซ่ฯและบริษัทในเครือเอ็กซอนโมบิลในประเทศไทย ให้ความสำคัญต่อการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสู่การพัฒนาประเทศต่อไปในอนาคต  โดยในโอกาสนี้ ได้ให้การสนับสนุนสื่อวิทยาศาสตร์และการเสวนาเชิงปฏิบัติการออนไลน์ร่วมกับองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) เรื่อง “การเรียนรู้นอกห้องเรียนกับ อพวช.” ในช่วงการจัดงานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ 2564 เพื่อการประชาสัมพันธ์กิจกรรมวิทยาศาสตร์และนิทรรศการของอพวช. ถึงกลุ่มเป้าหมายโดยเฉพาะ กลุ่มโรงเรียน คุณครู และ ผู้บริหารสถานศึกษา  และสามารถนำไปประยุกต์ใช้สำหรับการเรียนการสอนสำหรับนักเรียนและเยาวชนต่อไป

งานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ 2564 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 7-19 พฤศจิกายน 2564 ณ อาคารอิมแพค เมืองทองธานี บนแนวคิด “ศิลปะ วิทยาศาสตร์ และเศรษฐกิจสร้างสรรค์” โดยปีนี้ได้สร้างสรรค์วิธีการ รูปแบบการรับชมงานแบบไฮบริดอีเว้นท์ ที่ผสมผสานระหว่างการเข้าชมงานในฮอลล์ หรือเลือกรับชมจากที่บ้านก็ได้ โดยมุ่งหวังว่าเด็ก เยาวชนไทย ตลอดจนสังคมไทย จะยกระดับความรู้ ได้รับแรงบันดาลใจ สร้างวัฒนธรรมวิทยาศาสตร์ให้เกิดขึ้น เพื่อนำพาประเทศไปสู่ความเป็นชาติแห่งวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมในอนาคตต่อไป

Comments

No comments yet. Why don’t you start the discussion?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *