BAM ได้รับการรับรองเป็นสมาชิกแนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชันของภาคเอกชนไทย (CAC) เป็นปีที่ 2 และรุกสร้างพันธมิตรโดยจัดอบรมขยายแนวร่วมคู่ค้าเพื่อการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2564 นางทองอุไร ลิ้มปิติ ประธานกรรมการ บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) หรือ BAM ได้รับมอบประกาศนียบัตรสมาชิกแนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชันของภาคเอกชนไทย (CAC) เป็นครั้งที่ 2 ในงาน Thailand 11th National Conference on Collective Action Against Corruption “รวมพลังธุรกิจโปร่งใส ใส่ใจต้านคอร์รัปชัน” ในรูปแบบ Virtual ซึ่งแสดงถึงความมุ่งมั่นในการเป็นองค์กรที่ดำเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใส และต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันทุกรูปแบบ ภายใต้คำขวัญที่ว่า “สุจริต  โปร่งใส  ไม่เรียกรับผลประโยชน์ใดใด  BAM  ร่วมใจต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน”

          นอกจากนี้  เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2564  BAM ได้จัดอบรมขยายแนวร่วมคู่ค้าเพื่อการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน ต่อเนื่องเป็นปีที่ 2  โดยจัดในรูปแบบออนไลน์ มีนายธงชัย ชัยโลหกุล ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ สายกำกับดูแลกิจการและบริหารความเสี่ยง เป็นวิทยากร ในการอบรมครั้งนี้มีคู่ค้าของ BAM จากทั่วประเทศเข้ารับการอบรมจำนวน 57 บริษัท และทุกบริษัทยินดีเข้าร่วมประกาศเจตนารมณ์ในการเป็นแนวร่วมต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันกับ BAM ซึ่งจะช่วยสนับสนุนให้ BAM มีพันธมิตรที่แข็งแกร่งในการดำเนินธุรกิจร่วมกันอย่างยั่งยืนและโปร่งใส

Comments

No comments yet. Why don’t you start the discussion?

Leave a Reply

Your email address will not be published.