BAM ส่งมอบบ้าน ในโครงการ HOPE
สร้างบ้านให้กับผู้ด้อยโอกาส จังหวัดเชียงราย


นายชัชวาล คำนิล
ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาสินทรัพย์และจำหน่ายทรัพย์ภาคเหนือตอนบน นายวิเชียร เต็งจารึกชัย ผู้จัดการสำนักงานเชียงราย พร้อมด้วยพนักงาน บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) หรือ BAM  ร่วมกับ ดร.ณรงค์ ศรีชัยบุญสูง หัวหน้าสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงราย ส่งมอบบ้าน BAM  ในโครงการ HOPE  สร้างบ้านให้กับผู้ด้อยโอกาส ในพื้นที่จังหวัดเชียงราย ให้แก่ เด็กชายสงกรานต์ แซ่แจ๋ว และเด็กชายวัชระ แซ่แจ๋ว เพื่อให้มีบ้านที่มั่นคง ปลอดภัย และมีคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างยั่งยืนต่อไป

Comments

No comments yet. Why don’t you start the discussion?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *