สำนักงานสถิติแห่งชาติ สำรวจความเชื่อมั่นในการใช้อินเทอร์เน็ตในประเทศไทย ปี ๒๕๖๕

สำนักงานสถิติแห่งชาติ ดำเนินการสำรวจความเชื่อมั่นในการใช้อินเทอร์เน็ต ในประเทศไทย ปี ๒๕๖๕ ระหว่างวันที่ ๒๘ เมษายน – ๑๘ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

ดร.ปิยนุช วุฒิสอน  ผู้อำนวยการสำนักงานสถิติแห่งชาติ

ดร.ปิยนุช วุฒิสอน  ผู้อำนวยการสำนักงานสถิติแห่งชาติ เปิดเผยว่า กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม โดยสำนักงานสถิติแห่งชาติ ร่วมกับสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) ได้จัดทำโครงการสำรวจความเชื่อมั่นในการใช้อินเทอร์เน็ต ในประเทศไทย (Internet Trust and Security Survey) ในกลุ่มประชาชนผู้ใช้อินเทอร์เน็ตที่มีอายุตั้งแต่ ๑๕ – ๗๖ ปี ในครัวเรือนส่วนบุคคลทั่วประเทศ เนื่องจากข้อมูลจากการสำรวจในเรื่องดังกล่าว จะทำให้รับรู้ถึงระดับความเชื่อมั่นของการใช้อินเทอร์เน็ตของคนไทย มีข้อมูลสำหรับ การวิเคราะห์ถึงสาเหตุและปัจจัยที่เกิดการใช้หรือไม่ใช้อินเทอร์เน็ต ทำให้สามารถกำหนดกลยุทธ์ในการส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดการใช้อินเทอร์เน็ต ซึ่งจะนำไปสู่การส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาธุรกรรม ทางอิเล็กทรอนิกส์และพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ของประเทศ

การสำรวจในครั้งนี้กำหนดให้ใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ Tablet ในการเก็บรวบรวมข้อมูล เพื่อเป็นการปฏิบัติตามนโยบายของผู้บริหารสำนักงานสถิติแห่งชาติ ที่ต้องการให้มีการพัฒนาวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล โดยใช้เทคโนโลยีทันสมัยเข้ามาช่วยในการผลิตข้อมูลสถิติ ทั้งนี้เพื่อเป็นการช่วยลดปริมาณการใช้กระดาษ และลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน นอกจากนี้ยังสะดวกรวดเร็วในการถ่ายโอนข้อมูลส่วนภูมิภาคมายังส่วนกลางโดยตรง โดยผ่านระบบอินทราเน็ตของสำนักงานฯ ทำให้การประมวลผลและเสนอผลได้รวดเร็วขึ้น โดยผลการสำรวจที่ได้ในครั้งนี้ภาครัฐจะนำข้อมูลที่ได้ไปใช้เพื่อวางแผน ส่งเสริม สนับสนุน และกำหนดแนวทางในการขับเคลื่อนนโยบายและแผนงานด้านธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์และพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ของประเทศ ทั้งยังสะท้อนความคิดเห็นของประชาชนต่อความเชื่อมั่นของการใช้อินเทอร์เน็ตของประเทศไทย รวมถึงการป้องกัน และวิธีแก้ไขปัญหาด้านความปลอดภัยทางเทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ่งจะนำไปสู่การพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์และพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ของประเทศอีกด้วย จึงขอความร่วมมือประชาชนโปรดให้ข้อมูลที่ถูกต้องและ    เป็นจริง แก่ “คุณมาดี” ซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ของสำนักงานสถิติแห่งชาติ ดร.ปิยนุชฯ กล่าว

Comments

No comments yet. Why don’t you start the discussion?

Leave a Reply

Your email address will not be published.