“ชัยวุฒิ” รมว. ดีอีเอส ลงพื้นที่อุดรธานี-หนองคาย ติดตามโครงการสำคัญของกระทรวงฯ
เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานราก สร้างภูมิคุ้มกันข่าวปลอม-รู้เท่าทันภัยไซเบอร์ และจัดทำข้อมูล
เพื่อช่วยเหลือหรือแก้ไขปัญหาของหมู่บ้าน/ชุมชน

นายชัยวุฒิ ธนาคมานุสรณ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอีเอส) กล่าวว่า“ระหว่างวันที่ 6 – 7 พฤษภาคม 2565 ได้ลงพื้นที่ตรวจราชการ ณ จังหวัดอุดรธานี-หนองคาย พร้อมด้วยผู้บริหารหน่วยงานในสังกัด เพื่อติดตามความก้าวหน้าโครงการสำคัญของกระทรวงฯ ทั้งด้านการจัดทำข้อมูลเพื่อช่วยเหลือหรือแก้ไขปัญหาของหมู่บ้าน/ชุมชน เร่งขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานราก และการสร้างชุมชนเข้มเข็งด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล พร้อมสร้างการรับรู้ให้กับประชาชน รู้เท่าทัน สร้างภูมิคุ้มกันข่าวปลอม และการหลอกลวงทางไซเบอร์-  ภัยออนไลน์ต่างๆ ให้กับประชาชนในพื้นที่”

ในวันนี้ (6 พฤษภาคม 2565) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ได้ลงพื้นที่ตรวจราชการ ณ บริเวณจุดติดตั้งเน็ตประชารัฐ วัดบรมสมภรณ์ หมู่ 10 บ้านหนองแวงคำ อ.กุดจับ จ.อุดรธานี เพื่อติดตามภารกิจของกระทรวงในเรื่องการสร้างความรู้เท่าทัน และสร้างภูมิคุ้มกันให้กับประชาชนเรื่องข่าวปลอม และการป้องกันภัยไซเบอร์ รวมทั้งการให้คำปรึกษาแนะนำจากการถูกหลอกลวงในการทำธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์หรือภัยออนไลน์ต่าง ๆ ผ่านศูนย์ช่วยเหลือและจัดการปัญหาออนไลน์ (1212 OCC) โดยนางสาวอัจฉรินทร์    พัฒนพันธ์ชัย ปลัดกระทรวงฯ ได้รายงานความก้าวหน้าของการขับเคลื่อนดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมในระดับพื้นที่

ในโอกาสนี้ นางปิยนุช วุฒิสอน ผู้อำนวยการสำนักงานสถิติแห่งชาติ (สสช.) ได้รายงานข้อมูล ความเดือดร้อนและความต้องการของประชาชนในหมู่บ้าน/ชุมชนในระดับพื้นที่ ให้แก่รัฐมนตรีฯ ทราบ ซึ่งเป็นข้อมูลที่สะท้อนมาจากในพื้นที่โดยตรง เพื่อเป็นข้อมูลสนับสนุนให้แก่รัฐบาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนำใช้ประโยชน์ประกอบการตัดสินใจในการจัดทำนโยบาย/มาตรการเพื่อช่วยเหลือหรือแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนในพื้นที่ ได้อย่างตรงตามความต้องการ

การลงพื้นที่ จ.อุดรธานี ในครั้งนี้ นายชัยวุฒิฯ ได้ติดตามโครงการสำคัญของหน่วยงานในสังกัด เพื่อเร่งขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานราก สร้างงาน สร้างอาชีพ และเพิ่มประสิทธิภาพการเข้าถึงบริการภาครัฐในระดับพื้นที่ ได้แก่

  • การดำเนินงานจำหน่ายสินค้าชุมชนบนเว็บไซต์ Thailandpostmart.com โดยบริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด
  • การดำเนินงานด้านอุตุนิยมวิทยาในพื้นที่ โดยสถานีอุตุนิยมวิทยาอุดรธานี กรมอุตุนิยมวิทยา
  • การดำเนินโครงการเน็ตประชารัฐในพื้นที่ โดยบริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน)

โอกาสนี้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม พร้อมคณะ ได้ตรวจเยี่ยมการดำเนินโครงการพัฒนาแพลตฟอร์มการบริหารจัดการความปลอดภัยสาธารณะต้นแบบในยุคดิจิทัล ณ สถานีตำรวจภูธรเมืองอุดรธานี โดยได้รับงบประมาณดำเนินการจากกองทุนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม สำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

Comments

No comments yet. Why don’t you start the discussion?

Leave a Reply

Your email address will not be published.