“วรุณา” เวิร์คชอปใช้งานฐานข้อมูลเชิงลึก โมเดลต้นแบบ “คุ้งบางกะเจ้า”

นางสาวพณัญญา เจริญสวัสดิ์พงศ์ (กลาง) ผู้บริหารด้านธุรกิจและผู้ร่วมก่อตั้ง บริษัท วรุณา (ประเทศไทย) จำกัดผู้นำการใช้เทคโนโลยีอัจฉริยะ พร้อมด้วย นายธราณิศ ประเสริฐศรี (ขวา) หัวหน้าทีมพัฒนาเทคโนโลยี บริษัท วรุณา (ประเทศไทย) จำกัด จัดเวิร์คชอปอบรมผู้ใช้งานระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อการพัฒนาพื้นที่สีเขียว เพื่อให้ความรู้ความเข้าใจการใช้งานฐานข้อมูลเชิงลึกเครื่องมือเทคโนโลยีด้านการสำรวจพื้นที่และวิเคราะห์ด้วย AI ที่นำมาบูรณาการร่วมกัน ในโครงการ OUR Khung BangKachao โมเดลต้นแบบฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน สามารถนำไปพัฒนาในภาคเกษตร เอื้อประโยชน์ในการวางแผนทำงานของภาคเอกชนและการมีส่วนร่วมของชุมชน ณ อาคารอเนกประสงค์เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ประตูระบายน้ำคลองลัดโพธิ์ จ.สมุทรปราการ เมื่อเร็ว ๆ นี้

            โดยมี นายวีระศักดิ์ ศิริกุล (ซ้าย) ผู้จัดการฝ่ายกิจกรรมเพื่อสังคม ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)  นายคมกฤษณ์ ผิวทอง (ที่สองจากซ้าย) ผู้จัดการโครงการรักษ์น้ำ รักษ์ป่า รักษ์คุ้งบางกะเจ้า

บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) และเลขานุการคณะทำงานด้านการพัฒนาพื้นที่สีเขียว โครงการ OUR KHUNG BANGKACHAO นางสาวสุรีย์พร เกิดแก่นแก้ว (ที่สามจากซ้าย) นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำนาญการพิเศษ กองสิ่งแวดล้อมชุมชนและพื้นที่เฉพาะและสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม นายสมชาย ดิษฐศร (ที่สามจากขวา) ที่ปรึกษาศูนย์จัดการพื้นที่สีเขียวเชิงนิเวศนครเขื่อนขันธ์ กรมป่าไม้ และคุณประกิจ รอดเจริญ (ที่สองจากขวา) ตัวแทนชุมชนคุ้งบางกะเจ้า ร่วมงาน

Comments

No comments yet. Why don’t you start the discussion?

Leave a Reply

Your email address will not be published.