Green Life Plus ผนึกพลัง ททท. ออมสิน ทิพยประกันภัย และ KPPM และพาร์ทเนอร์ จัดกิจกรรม CSR DAY สร้างความสมบูรณ์ให้กับผืนป่า รับวันสิ่งแวดล้อมโลก ในพื้นที่อุทยานแห่งชาติทับลาน

Green Share!

ในวันที่ 5 มิถุนายน ของทุกปี ถือเป็นวันสิ่งแวดล้อมโลก โดยจัดขึ้นเพื่อตระหนักถึงสิ่งแวดล้อมที่อยู่รอบตัวเรา ทั้งมีชีวิตและไม่มีชีวิตให้เกิดความเกื้อหนุนซึ่งกันละกัน อย่างมีระบบและครบวงจร เพื่อให้สอดรับกับทุกวัฏจักรที่เกี่ยวข้องกันทุกระบบอย่างสมดุล โดยทางนิตยสาร Green Life Plus (กรีนไลฟ์พลัส) ได้จับมือกับทางภาครัฐและภาคเอกชน อาทิ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ธนาคารออมสิน ทิพยประกันภัย  เคพีพีเอ็ม โกลบอล และพาร์ทเนอร์อีกหลากหลาย ร่วมกันจัดกิจกรรม CSR DAY ปักหมุดการสร้างโป่งเทียมในพื้นที่อุทยานแห่งชาติทับลาน เพื่อสร้างความสมบูรณ์ให้กับผืนป่าให้เกิดความสมบูรณ์และสมดุลในวันสิ่งแวดล้อมโลก

นายบุรินทร์ ลาดล่าย
ประธานกรรมการ นิตยสารกรีนไลฟ์พลัส

               นายบุรินทร์ ลาดล่าย ประธานกรรมการ นิตยสารกรีนไลฟ์พลัส เผยว่า เรามีเป้าหมายในการเป็นสื่อกลางที่สร้างสรรค์โดยการยืดหลักแนวคิด ESG เพื่อร่วมกันพัฒนา ชุมชน สังคม องค์กร และประเทศไปสู่ความอย่างยั่งยืน โดยที่ผ่านมาเราได้จัด กิจกรรม CSR DAY มาอย่างต่อเนื่อง และในปีนี้ได้มีโอกาสได้รวมพลังอีกครั้ง ผ่านการร่วมกันจัดกิจกรรม CSR DAY ปักหมุดการสร้างโป่งเทียมในพื้นที่อุทยานแห่งชาติทับลาน เพื่อร่วมกัน เพื่อร่วมกันสร้างแร่ธาตุอาหารที่จำเป็นให้กับสัตว์ป่า ถือได้ว่าเป็นหนึ่งภูมิปัญญาท้องถิ่นที่ถูกนำมาขยายผลเพื่อสร้างความสมบูรณ์ให้กับระบบนิเวศในผืนป่าแห่งนี้

คุณกฤติยาณี พรมแพง
ประธานกรรมการ
บริษัท เคพีพีเอ็ม โกลบอล จำกัด

               คุณกฤติยาณี พรมแพง และ นายพัฒพงศ์ พงศ์พาพัฒน์ สองผู้บริหารบริษัท เคพีพีเอ็ม โกลบอล จำกัด (KPPM GLOBAL COMPANY) กล่าวว่า เราตื่นเต้นทุกครั้งที่ได้ทำงานร่วมกับ นิตยสารกรีนไลฟ์พลัส และนี่ไม่ใช่ครั้งแรกที่เราทำงานร่วมกัน ก่อนหน้านี้เราเคยร่วมกิจกรรมต่างๆ ร่วมกัน อาทิ Go Green Rally คาราวานบุญ รวมพลังไทยช่วยไทย ใส่ใจสิ่งแวดล้อม และในครั้งนี้เราได้เข้าไปเป็นส่วนหนึ่งกับกิจกรรม CSR DAY ที่จะเข้าไปร่วมกันสร้างความสมบูรณ์ให้กับผีนป่าผ่านการสร้างโป่งเทียมในพื้นที่อุทยานแห่งชาติทับลาน ซึ่งความร่วมมือในครั้งนี้ถือเป็นการตอกย้ำการดำเนินธุรกิจที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและสอดรับกับแนวคิด BCG ที่ทาง KPPM ได้ยืดหลักในการดำเนินงานที่ผ่านมา

            สำหรับ อุทยานแห่งชาติทับลานมีสังคมพืชที่จัดเป็นป่าลุ่มต่ำที่มีความสมบูรณ์มาก หากพิจารณาตามประเภทของป่าแล้วสามารถจำแนกได้ 4 ประเภท ได้แก่ ป่าดิบแล้ง ป่าดิบชื้น เบญจพรรณ และป่าเต็งรัง จัดเป็นสังคมพืชที่มีการซ้อนทับกันของลักษณะทางนิเวศวิทยาของป่าภาคกลางกับนิเวศวิทยาของป่าในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีความหลากหลายของชนิดพันธุ์ไม้และสัตว์ป่าชุมชุม ทั้งนี้ผืนป่าดังกล่าวยังเป็นป่าลานผืนสุดท้ายของประเทศไทย เป็นแหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติที่มีทั้งต้นไม้และสัตว์ป่าที่มีลักษณะพิเศษ และที่สำคัญกำลังได้รับความสนใจในการเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศ

               “โป่งเทียมเป็นอีกปัจจัยสำคัญในการรักษาความสมดุลและสร้างความสมบูรณ์ให้กับระบบนิเวศ ซึ่งที่ผ่านมา ทาง ททท. รวมทั้ง ธนาคารออมสิน และภาคเอกชนต่างๆ ได้ขับเคลื่อนการดำเนินงานพร้อมๆไปกับกรีนไลฟ์พลัส เราเชื่อว่าการได้เป็นส่วนหนึ่งหรือสื่อกลางในการเชื่อมโยงกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อชุมชน สังคมและสิ่งแวดล้อมจะทำให้ทุกภาคส่วนสามารถทำงานร่วมกันอันนำมาสู่การสร้างการเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญ สอดรับกบันโยบายรัฐบาล และสร้างความยั่งยืนในทุก Eco System  ซึ่งเราพร้อมทำงานไปกับทุกภาคส่วนเพราะนี่คือเป้าหมายของเรา” นายบุรินทร์ กล่าวทิ้งท้าย


Green Share!

Comments

No comments yet. Why don’t you start the discussion?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *