BAM มอบถุงผ้าใส่ยาสำหรับผู้ป่วยทุกภาคทั่วประเทศ

นางวิภาศิริ แสงวัชระกุล ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) หรือ BAM พร้อมผู้บริหารและพนักงาน มอบถุงผ้าสำหรับผู้ป่วยใส่ยากลับบ้าน จำนวน 920 ใบ ให้แก่โรงพยาบาลราชวิถี   โดยมี นางชิดชนนี โกศลพัฒนดุรงค์ เภสัชกรชำนาญการพิเศษ รักษาการแทนหัวหน้ากลุ่มงานเภสัชกรรม พร้อมเภสัชกรชำนาญการพิเศษ เป็นผู้รับมอบ

นอกจากนี้ BAM ยังได้จัดกิจกรรมดังกล่าวในพื้นที่ที่สำนักงานตั้งอยู่ 7 ภูมิภาค ประกอบด้วย 1.โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ศูนย์อนามัยที่ 1 จ.เชียงใหม่ 2.โรงพยาบาลพุทธชินราช  จ.พิษณุโลก  3.โรงพยาบาลเจ้าพระยายมราช  จ.สุพรรณบุรี  4.โรงพยาบาลชลบุรี  จ.ชลบุรี 5.โรงพยาบาลบุรีรัมย์  จ.บุรีรัมย์  6.โรงพยาบาลฉลอง  จ.ภูเก็ต  7.โรงพยาบาลบางกล่ำ  จ.สงขลา  รวมทั้งสิ้น 4,468 ใบ เพื่อไว้ใส่ยาสำหรับผู้ป่วยที่มารับบริการที่โรงพยาบาลแทนการใช้ถุงพลาสติก เพื่อลดปัญหาภาวะโลกร้อน

Comments

No comments yet. Why don’t you start the discussion?

Leave a Reply

Your email address will not be published.