เจียไต๋ได้รับรองระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001:2015
ตอกย้ำพันธกิจด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืน

นายวิศิษฎ์ พงศ์พันธุ์ศักดิ์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ฝ่ายโรงงาน บริษัท เจียไต๋ จำกัด ผู้นำธุรกิจนวัตกรรมการเกษตรของไทย รับมอบใบรับรองมาตรฐานระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001:2015 จากนายสุเมธ หุตินทรวงศ์ ผู้จัดการฝ่ายการพาณิชย์ บริษัท บูโร เวอริทัส เซอทิฟิเคชั่น (ประเทศไทย) จำกัด การันตีประสิทธิภาพการจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนในส่วนของการผลิตและห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์อารักขาพืชภายในโรงงานเจียไต๋ อ้อมน้อย ซึ่งได้ติดตั้งระบบควบคุมและป้องกันการปล่อยมลพิษสู่สิ่งแวดล้อม อาทิ ระบบบำบัดอากาศ ฝุ่น ไอระเหย อีกทั้ง ได้พัฒนากระบวนการผลิตให้ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อยที่สุด เช่น การพัฒนาบรรจุภัณฑ์เพื่อลดปริมาณขยะและใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า เป็นต้น นอกจากนี้ ห้องปฏิบัติการของผลิตภัณฑ์อารักขาพืช ภายในโรงงานเจียไต๋ อ้อมน้อย ยังได้รับรองมาตรฐานISO/IEC 17025 ด้านการวิเคราะห์วัตถุอันตราย ในรายการทดสอบ 2 รายการ สะท้อนให้เห็นถึงคุณภาพ ความปลอดภัย และความน่าเชื่อถือของผลิตภัณฑ์อารักขาพืชเจียไต๋ ซึ่งจะช่วยเพิ่มความมั่นใจและความปลอดภัยให้กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ทั้งนี้ การที่โรงงานเจียไต๋ อ้อมน้อยได้รับรองมาตรฐานทั้ง 2 มาตรฐานนี้ ยังเป็นการตอกย้ำและแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นของเจียไต๋ที่มุ่งเน้นการดำเนินธุรกิจควบคู่ไปกับการพัฒนาอย่างยั่งยืน

Comments

No comments yet. Why don’t you start the discussion?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *