“กระทรวงเกษตรฯ”จับมือ”หอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย”ตั้งกลไกใหม่”กรกห.”
ขับเคลื่อนเกษตรมูลค่าสูงเพื่อยกระดับเศรษฐกิจไทย
ให้เติบโตอย่างยั่งยืนสู่เป้าหมายประเทศมหาอำนาจอาหารภายในปี 2030

นายอลงกรณ์ พลบุตร ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรละสหกรณ์ พร้อมด้วย นายสนั่น อังอุบลกุล ประธานหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย และคณะกรรมการบริหารประชุมหารือแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในเรื่องความร่วมมือระหว่างกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กับหอการค้าและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย โดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมด้วยในวันนี้ ณ ห้องประชุม อาคารบรรเจิดชลวิจารณ์ สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย

นายสนั่น อังอุบลกุล ประธานหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย กล่าวถึงวิสัยทัศน์และเป้าหมายการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันและการลดความเหลื่อมล้ำด้วย3แนวทางการ(3 Value Chains)คือการค้า&การลงทุน เกษตร&อาหารและท่องเที่ยว&บริการเพื่อขับเคลื่อนBCGและESG Modelเพื่อธุรกิจที่ยั่งยืนภายใต้การขับเคลื่อนของ29คณะกรรมการยุทธศาสตร์12คณะทำงานโดยโครงสร้างเครือข่ายได้แก่ หอการค้า76จังหวัด สมาคมการค้า144สมาคม หอการค้าต่างประเทศ40ประเทศ มหาวิทยาลัยหอการค้าและYECรวมสมาชิก114,849รายซึ่งหอการค้าทำหน้าที่เชื่อมโยงการทำงานระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชนและประชาชนเพื่อยกระดับเศรษฐกิจไทยให้เติบโตอย่างยั่งยืน
พร้อมกันนั้น รองประธานหอการค้า ดร.พจน์ อร่ามวัฒนานนท์ นายชูศักดิ์ ชื่นประโยชน์ นายวิศิษฐ์ ลิ้มลือชา และดร.ขนินทร์ ชริศราพงษ์ กก.บห. รวมทั้งนส.ณัฏฐ์รดา คุณะวิวัฒนานนท์ นายกสมาคมกาแฟพิเศษไทยนำเสนอประเด็นการหารือ

  1. การปฏิรูปเศรษฐกิจด้วยการสร้างเกษตรมูลค่าสูง
  2. การเตรียมตัวเป็นเจ้าภาพงาน APEC 2022
  3. การสร้างมูลค่าสินค้าเกษตรด้วยการแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์อาหารแห่งอนาคต
  4. การส่งเสริมและพัฒนาปศุสัตว์ไทย (โคเนื้อ)
  5. การขับเคลื่อนอุตสาหกรรมอาหารสัตว์เลี้ยง (PET Foods)

ทางด้านนายอลงกรณ์ ได้กล่าวถึง 5 ยุทธศาสตร์การบริหารกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ของ ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้แก่ 1.การตลาดนำการผลิต 2.ยุทธศาสตร์เทคโนโลยีเกษตร 4.0 3.นโยบาย 3s Safety Security and Sustainability เกษตรปลอดภัย เกษตรมั่นคง และเกษตรยั่งยืน 4.ยุทธศาสตร์เชิงรุกสร้างการบูรณาการระหว่างหน่วยงานองค์กรภาคีเครือข่าย และ5.ยุทธศาสตร์เกษตรกรรมยั่งยืนตามแนวทางศาสตร์พระราชา เพื่อปฏิรูปภาคเกษตรกรรมสู่เกษตรมูลค่าสูง ทั้งนี้ความร่วมมือระหว่างกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กับหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยจะมีบทบาทสำคัญในการเดินหน้าสู่เป้าหมายประเทศส่งออกสินค้าเกษตรและอาหารท็อปเทนของโลกและมหาอำนาจอาหารภายใ นปี2030 พร้อมกับเสนอกลไกความร่วมมือในรูปคณะกรรมการความร่วมมือระหว่างกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กับหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย หริอ กร.กห. เช่นเดียวกับที่ได้จัดตั้งกรกอ.คือคณะกรรมการความร่วมมือระหว่างกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กับสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย โดยนายสนั่น อังอุบลกุล ประธานหอการค้าฯ.ได้แสดงความเห็นด้วยและยินดีที่จะร่วมมืออย่างใกล้ชิดกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เพื่อประโยชน์ของประเทศชาติโดยรวมต่อไป

นอกจากนี้ที่ประชุมยังได้รับทราบถึงประเด็นความร่วมมืออื่นๆเช่น การอำนวยความสะดวกทางการค้าและการพัฒนา NSW (Trade & Services4.0) ,มาตรการสุขอนามัยSPS และมาตรการปกป้องทางการค้า , การแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารระหว่างกัน ,โครงการ The Brand Projectสู่เกษตรมูลค่าสูง ,โครงการพัฒนาตลาดและร้านค้าเกษตรออนไลน์และออฟไลน์ ,โครงการพัฒนาตลาดกลางสินค้าเกษตร ,โครงการส่งเสริมระบบประมูลสินค้าเกษตร ,โครงการพัฒนาระบบความเย็น (Cold Chain) , โครงการ GMP plus ,โครงการเกษตรกรรมยั่งยืนในเมืองและชนบท ,โครงการพัฒนาโลจิสติกส์การค้า , ความร่วมมือด้านมาตรฐานการผลิตสินค้าเกษตร , การสนับสนุนการค้าและการกระจายผลไม้และสินค้าเกษตรเช่นการรับซื้อผลผลิตทางการเกษตรและช่องทางการตลาดทั้งในและต่างประเทศ , การพัฒนาแรงงานและการส่งเสริมการศึกษาภาคเกษตรโดยมหาวิทยาลัยหอการค้า , การผนึกความร่วมมือระหว่างเครือข่ายเกษตรกรรุ่นใหม่(YSF)กับนักธุรกิจรุ่นใหม่(YEC)ตลอดจนการสนับสนุนการขับเคลื่อนศูนย์เทคโนโลยีเกษตรและนวัตกรรม(ศูนย์AIC)77จังหวัดและศูนย์ความเป็นเลิศ23ศูนย์ซึ่งมีหน้าที่วิจัยและพัฒนาถ่ายทอดเทคโนโลยีเกษตร ซึ่งมีหอการค้าจังหวัดเป็นกรรมการบอร์ดAICเพื่อต่อยอดการพัฒนาธุรกิจเกษตรเช่นสตาร์ทอัพเกษตรและเอาเอ็มอี.เกษตรในแต่ละจังหวัด เป็นต้น

ซึ่งในการประชุมครั้งนี้มีผู้แทนกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ อาทิ ดร. ดาเรศร์ กิตติโยภาส คณะที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นายยงวุฒิ เสาวพฤกษ์ ประธานอนุกรรมการส่งเสริมอุตสาหกรรมเกษตรและอาหาร นายโฆสิต สุวินิจจิต ประธานอนุกรรมการขับเคลื่อนธุรกิจเกษตร (Agribusiness) น.ส.วนิดา กำเนิดเพ็ชร์ ผู้อำนวยการสำนักการเกษตรต่างประเทศ นางอนงค์ ไพจิตรประภาภรณ์ ผู้อำนวยการสถาบันอาหาร กระทรวงอุตสาหกรรมและผู้แทนกรมส่งเสริมการเกษตร ผู้แทนสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร และผู้แทนสำนักแผนงานและโครงการพิเศษ สป.กษ. เข้าร่วมด้วย.

Comments

No comments yet. Why don’t you start the discussion?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *