QTC รับประกาศเกียรติคุณต่อต้านคอร์รัปชันของภาคเอกชนไทย (CAC)

นายพูลพิพัฒน์ ตันธนสิน ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ. คิวทีซี เอนเนอร์ยี่ (QTC) หนึ่งในบริษัทเอกชนที่ได้รับประกาศเกียรติคุณผ่านกระบวนการรับรองให้เป็นแนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชันของภาคเอกชนไทย (CAC) ซึ่งบริษัทฯ ได้ดำเนินการต่ออายุการเป็นสมาชิกครั้งที่1 โดยมีผลการเป็นสมาชิกต่อเนื่องตั้งแต่วันที่ 21 มีนาคม 2565 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2568 ในงาน CAC Certification Ceremony 2022 ภายใต้หัวข้อ “จากพลังสามัคคี สู่จุดเปลี่ยนคอร์รัปชัน”(Disrupt Corruption with Power of Business Unity) ในรูปแบบออนไลน์ผ่านระบบ Zoom เมื่อเร็วๆ นี้

Comments

No comments yet. Why don’t you start the discussion?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *