สกสว. เปิดเวทีชี้แจงการสนับสนุนงานมูลฐาน และแนวทางการจัดทำคำของบประมาณ
ของหน่วยงานในระบบวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
เดินหน้ายกศักยภาพประเทศ เร่งฟื้นฟูเศรษฐกิจ – สังคม หลังวิกฤตโควิด-19

สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) เปิดเวทีชี้แจงเป้าหมายการสนับสนุนงานมูลฐาน และแนวทางการจัดทำคำของบประมาณ ของหน่วยงานในระบบวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (ววน.) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ในวันอังคารที่ 2 สิงหาคม 2565 ตั้งแต่เวลา 9.00 – 15.30 น. ผ่านช่องทางออนไลน์ Zoom,  Webinar, Facebook Live และเว็บไซต์ โดยมี ศาสตราจารย์ นพ. สุทธิพร จิตต์มิตรภาพ ประธานกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (กสว.) เป็นประธานเปิดงาน และ รองศาสตราจารย์ ดร. ปัทมาวดี โพชนุกูล ผู้อำนวยการ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สกสว. ให้ข้อมูลเป้าหมายและความคาดหวังของการสนับสนุนงบประมาณเพื่องานมูลฐาน โดยการจัดเวทีชี้แจงครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้หน่วยงานในระบบ ววน. รับทราบเป้าหมายการสนับสนุนงานมูลฐาน  ขั้นตอน และแนวทางการจัดทำคำของบประมาณเพื่อขอรับการจัดสรรงบประมาณผ่านกองทุนส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (กองทุนส่งเสริม ววน.) และ สกสว. ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้และรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากหน่วยงานในระบบ ววน. เพื่อประโยชน์ในการร่วมกันขับเคลื่อนระบบวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมของประเทศต่อไป

Comments

No comments yet. Why don’t you start the discussion?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *