เมื่อเรื่องของเยาวชน คือเรื่องที่เราทุกคนต้องช่วยกัน:
เปิดเวที “คนใต้ หยัดได้” ครั้งที่ 3 เสริมแกร่งเยาวชนไทยผ่านแกนนำ Change Agents

เพราะวัยหัวเลี้ยวหัวต่อสู่การเป็นผู้ใหญ่ไม่ใช่เรื่องง่าย ทั้งภาวะที่เปราะบางจากช่วงวัยเปลี่ยนผ่าน ปัญหาครอบครัวที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพจิต ไปจนถึงปัญหาความสัมพันธ์ เพศ และความเครียดจากการเรียน ยิ่งทวีความยากที่จะหาทางออกด้วยตัวคนเดียวได้ ดังนั้น การทำความเข้าใจ รับฟังและเดินเคียงข้างวัยรุ่นจึงเป็นเรื่องที่ “ทุกฝ่าย” ต้องให้ความสำคัญ อย่างไรก็ตาม การสร้างเครือข่ายรอบตัววัยรุ่นให้เข้มแข็งจำเป็นต้องพึ่งการหารือ แลกเปลี่ยนความคิด และประสบการณ์จากหลากหลายฝ่าย ทั้งครู ผู้ปกครอง หรือชุมชน ฯลฯ จึงเกิด งานสัมมนาวิชาการระดับภาคเรื่อง “คนใต้   หยัดได้ ครั้งที่ 3 – Change Agent Forum” ที่จัดขึ้นในวันที่ 21-22 กรกฎาคม 2565 ณ โรงแรมกรีนเวิลด์พาเลซ อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา ภายใต้โครงการ “ส่งเสริมสุขภาวะเยาวชนภาคใต้” เพื่อเปิดพื้นที่ให้เหล่าผู้นำการเปลี่ยนแปลง หรือ Change Agents ทั้ง 6 ภาคี ตั้งแต่ ครู หมอ พ่อแม่ เพื่อน ชุมชน และเจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้แลกเปลี่ยนแนวทางแก้ไขปัญหาวัยรุ่นในทุกมิติ โดยขับเคลื่อนผ่านการให้เยาวชนเป็นศูนย์กลาง ปลุกแรงบันดาลใจในฐานะคนทำงาน รวมถึงเน้นการป้องกันปัญหาตั้งแต่ต้นทาง รวมถึงลดความเป็นไปได้ในการเกิดปัญหาซ้ำ โดยโครงการดังกล่าวเป็นความร่วมมือระหว่าง บริษัท เชฟรอนประเทศไทยสำรวจและผลิต จำกัด ร่วมกับ มูลนิธิแพธทูเฮลท์ (P2H) โดยทำงานร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และภาคีเครือข่าย เพื่อเป้าหมายเสริมสร้างสุขภาวะเยาวชนให้เข้มแข็งสู่บุคลากรคุณภาพของประเทศในอนาคต

ปีนี้ถือเป็นการต่อยอดความสำเร็จครั้งใหญ่ของโครงการฯ เพื่อยกระดับโมเดลขับเคลื่อนสุขภาวะเยาวชนในหลายจังหวัดภาคใต้  โดยจากการริเริ่มนำร่องที่จังหวัดสงขลา ปัจจุบันโครงการฯ ได้ขยายผลนำไปเป็นแนวทางแก้ปัญหาในอีก 5 จังหวัด ได้แก่ นครศรีธรรมราช พังงา ปัตตานี สุราษฎร์ธานี และประจวบคีรีขันธ์ ดังนั้น “งานสัมมนาวิชาการระดับภาคเรื่อง        “คนใต้ หยัดได้ ครั้งที่ 3” นี้ จึงเป็นการรวมตัวของแกนนำขับเคลื่อนทั้ง 6 จังหวัด เพื่อเติมทักษะแนะนำนวัตกรรมให้คนทำงาน และปลุกพลังคนรุ่นใหม่ที่เพิ่งเข้าสู่วงการ รวมถึงสร้างแรงบันดาลใจให้ผู้ที่สนใจหรือผู้ปฎิบัติงานที่มีภารกิจเกี่ยวข้อง มาร่วมทำงานเพื่อสร้างสังคมที่แข็งแกร่ง และเกิดเป็นเครือข่ายที่เข้มแข็งสานต่อโครงการฯ สู่จังหวัดอื่นๆ ในอนาคต โดยงานดังกล่าวมีผู้เข้าร่วมกว่า 250 คน จาก 15 จังหวัดในภาคใต้ อีกทั้งยังมีผู้เข้าฟังเสวนาอีกมากมายผ่านช่องทางออนไลน์ทางเพจเฟซบุ๊ค https://www.facebook.com/KhonTaiYaddDai

นายสุทธิชัย สุขสีเสน พลังงานจังหวัดสงขลา กล่าวว่า “ปัจจุบันเด็กและเยาวชนกำลังเผชิญกับความเปลี่ยนแปลงของสภาพสังคมและเทคโนโลยีที่ถาโถมเข้ามา ส่งผลต่อวิถีชีวิต และการบ่มเพาะคุณภาพประชากรของบ้านเรา โดยเฉพาะวัยเด็กและเยาวชนที่กำลังอยู่ในช่วงเปลี่ยนผ่านจากเด็กสู่ผู้ใหญ่ หากสภาพความเป็นอยู่และการดูแลของผู้ใหญ่ที่อยู่รอบตัวเด็กไม่เพียงพอ เด็กมีโอกาสที่จะเผชิญปัญหาในชีวิต เช่น การตั้งครรภ์ที่ไม่พร้อม โรคติดต่อและไม่ติดต่อทั้งหลาย ปัญหาสุขภาพจิต ความรุนแรง อุบัติเหตุ และอื่น ๆ อีกมากมาย”

ดร.นพ.บุญฤทธิ์ สุขรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักอนามัยการเจริญพันธุ์ กรมอนามัย กล่าวถึงทิศทางการขับเคลื่อนงานส่งเสริมสุขภาวะเยาวชนและครอบครัวว่า “ผลจากการขับเคลื่อนร่วมกันของภาคส่วนต่างๆ ทั้งภาครัฐ เอกชน ภาคประชาสังคม ตามแนวทางของ พ.ร.บ.การป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น พ.ศ. 2559 ส่งผลให้อัตราการคลอดของวัยรุ่นอายุ 15-19 ปี มีแนวโน้มลดลงต่อเนื่อง โดยปี 2562 อยู่ที่ 31.3 ต่อพันประชากร และปี 2563 ลดลงเหลือ 28.7 ต่อพันประชากร น่าสนใจว่าการตั้งครรภ์เป็นผลปลายทางอย่างหนึ่งในหลายเรื่องของวัยรุ่น ความร่วมมือกันทำงานของผู้ที่เกี่ยวข้องรอบๆ ตัววัยรุ่นทั้งพ่อแม่ ครู องค์กรปกครองท้องถิ่น เพื่อนช่วยเพื่อน ชุมชน และทีมสาธารณสุข ทำให้เกิดการทำงานตั้งแต่ต้นทาง  ซึ่งวิธีการนี้จะช่วยป้องกันปัญหาอื่นๆ ของวัยรุ่นได้ด้วย จากการพูดคุยปรึกษากันด้วยความเข้าใจ เริ่มตั้งแต่ในครอบครัว โรงเรียน ชุมชน เพื่อเป็นการส่งเสริมสุขภาวะของเยาวชนอย่างยั่งยืน”

ก่อนเข้าถึงช่วงกิจกรรมภายในงาน ได้มีการประกาศรางวัลให้กับกลุ่มเยาวชนที่ส่งประกวดการผลิตสื่อสร้างสรรค์เพื่อสุขภาวะเยาวชน เพื่อส่งเสริมแกนนำเยาวชนส่งต่อความในใจจากเด็กไปถึงผู้ใหญ่ผ่านคลิปวิดีโอสั้นๆ เผยแพร่ทางเพจเฟซบุ๊คและ TikTok “คนใต้หยัดได้” โดยนายภูริเดช แท่นด้วง ตัวแทนกลุ่มเยาวชนผู้ชนะเลิศภาคใต้ตอนบนจากบ้านพักเด็กฯ จังหวัดนครศรีธรรมราช ในผลงานชื่อ “เมื่อป้าข้างบ้านอยากรู้เรื่องเพื่อน” ได้กล่าวถึงแรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์ผลงานดังกล่าวว่า “พอพูดถึงป้าข้างบ้าน หลายคนมักจะมีทัศนคติด้านลบที่อาจจะมาจากประสบการณ์ที่เคยได้เจอมา ผมและเพื่อนๆ เลยได้ไอเดียว่า ทำไมเราไม่ลองเปลี่ยนป้าข้างบ้านให้เป็นป้าที่ดี ให้เข้าใจเด็กในวัยนี้ และสามารถเป็นที่ปรึกษาคอยแนะนำเรื่องต่างๆ กับเราได้ เลยเกิดเป็นผลงานชิ้นนี้ขึ้นมาครับที่เราอยากจะสื่อไปถึงป้าข้างบ้าน ซึ่งเป็นตัวแทนของผู้ใหญ่ที่อยู่รอบตัวเราว่า การเข้าใจวัยรุ่นไม่ใช่เรื่องยาก แค่ลองเปิดใจและรับฟังอย่างไม่มีอคติ เท่านี้เราก็สามารถลดช่องว่างระหว่างวัยให้ใกล้กันมากขึ้น และทำให้เพื่อนๆ ในวัยนี้กล้าที่จะนำปัญหามาปรึกษาผู้ใหญ่มากขึ้น เพื่อหาทางออกที่ดีที่สุดกับตัวเรา”

ด้านทีมผู้ชนะการประกวดสื่อสร้างสรรค์จากภาคใต้ตอนล่างในผลงาน “เห็นใจกันหน่อย” นาย นายยศกร  ช่วยชาตรี ตัวแทนนักเรียนโรงเรียนวรนารีเฉลิม จ.สงขลา ได้สะท้อนเสียงจากวัยรุ่นว่า “พวกเราดีใจที่ผู้ใหญ่ได้ให้ความสนใจต่อปัญหาของวัยรุ่น มีการเปิดใจรับฟังอย่างเข้าใจ และพร้อมที่จะเข้ามาสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพเยาวชน ในการร่วมกิจกรรมการผลิตสื่อสร้างสรรค์ในครั้งนี้ เราอยากที่จะเป็นส่วนหนึ่ง ของเสียงสะท้อนเล็กๆ ว่าวัยรุ่นเป็นช่วงเวลาทองที่สำคัญของวัยสร้างสรรค์ มีกำลัง มีความฝัน มีความมุ่งมั่น ดังนั้นกุญแจสำคัญของการที่วัยรุ่นเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่สวยงามได้นั้น คือ สภาพแวดล้อมที่ดี ชุมชนที่ดี ที่จะมาช่วยหล่อหลอมให้วัยรุ่เติบโตผ่านวัยหัวเลี้ยวหัวต่อที่สวยสมบูรณ์สร้างสรรค์สิ่งที่ดีให้กับตนเองและรอบข้างต่อไป”

โดยสามารถติดตามผลงานต่างๆ จากกลุ่มเยาวชนที่เป็นเสียงสะท้อนไปถึงผู้ใหญ่ได้ที่ https://bit.ly/3ODc5HP

ภายในงาน ได้รวบรวมกิจกรรมที่หลากหลายเพื่อเสริมแกร่งคนทำงานทุกฝ่ายอย่างแท้จริง โดยเริ่มต้นจากการเปิดวงเสวนาโดยแกนนำ Change Agents พร้อมแบ่งห้องเสวนาย่อยถึง 5 ห้องที่แลกเปลี่ยนประเด็นปัญหาต่างๆ ของเยาวชน นอกจากนี้ ยังมีห้องพัฒนาทักษะถึง 7 ห้อง ที่ช่วยต่อยอดความรู้ใหม่ๆ รวมถึงซุ้มและลานชุมชนต่างๆ ที่ช่วยสร้างบรรยากาศสนุกสนาน และกิจกรรม “พูดสร้างพลัง” จากตัวแทนแกนนำ Change Agents 12 ท่าน เพื่อปลุกแรงบันดาลใจเสริมเครือข่ายที่แข็งแกร่ง

เปิดห้องเสวนาถกปัญหาวัยรุ่นทุกมิติ

หนึ่งในไฮไลท์หลักของงานทั้งสองวัน คือกิจกรรมเสวนาแบบห้องย่อยนำโดย Change Agents จากหลายภาคส่วน ชวนถกหัวข้อที่น่าสนใจและแนะแนวทางแก่คนทำงาน เช่น หัวข้อ “ทำงานกับศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชน (ศพค.)

เท่ากับทำงานกับรากฐานสังคม” เพื่อแนะแนวทางเสริมประสิทธิภาพในศูนย์พัฒนาชุมชน รวมถึงหัวข้อเกี่ยวกับการชี้กลยุทธ์พัฒนางานสุขภาวะวัยรุ่น ครอบครัว และชุมชน เช่น “พี่ๆ รุ่นใหญ่ในงานสุขภาวะวัยรุ่นและครอบครัว” เพื่อแนะประโยชน์ของการขับเคลื่อนโดยใช้กลุ่มเป้าหมายเป็นศูนย์กลาง, “คลื่นลูกใหม่ในงานสุขภาวะเยาวชนและครอบครัว” ที่ให้คนรุ่นใหม่หัวใจขับเคลื่อนเยาวชนแลกเปลี่ยนประสบการณ์ที่พบเจอ ไปจนถึงหัวข้อ “งานวัยรุ่นและครอบครัว ภารกิจไม่มีวันเสร็จ” นอกจากนี้ อีกหนึ่งห้องเสวนาที่เน้นปัญหาที่กำลังมาแรงและควรเร่งแก้ไขคือห้อง “คลายทุกข์ครอบครัว เรื่องส่วนตัวหรือต้องช่วยกัน” ที่ให้ความเข้าใจถึงปัญหาสุขภาพจิตในวัยรุ่นซึ่งผู้คนรอบตัวอย่าง Change Agents ที่ใกล้ชิด ทั้งครู หมอ พ่อแม่ จำเป็นต้องจับสัญญาณให้เท่าทัน โดยห้องเสวนาดังกล่าว ได้เชิญผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพจิต อาทิ นายแพทย์กิ๊ฟลัน ดอเลาะ จากโรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทร์ และนางสาวปราชญา ศิริ์มหาอาริยะโพธิ์ญา ผู้ก่อตั้ง Mental Me มาร่วมสร้างความเข้าใจถึงอาการซึมเศร้า พร้อมแนะแนวทางส่งเสริมให้เยาวชนมีภูมิคุ้มกันและทักษะชีวิตในการรับมือกับปัญหาต่างๆ ในช่วงวัยแห่งการเปลี่ยนแปลง

ห้องเรียนพัฒนาทักษะกับภารกิจบ่มเพาะแกนนำ Change Agents

นอกจากเวทีเสวนาประเด็นน่าสนใจต่างๆ แล้ว ภายในงานยังมีห้องพัฒนาทักษะที่เน้นการเข้าใจและนำไปปฏิบัติได้จริง เช่น หัวข้อ “กลวิธีทำงานบ่มเพาะแกนนำเยาวชน” โดยอาจารย์ไพบูลย์ โสภณสุวภาพ จากมหาวิทยาลัยบูรพา จ.ชลบุรีและนายทวีวัฒน์ กำเนิดเพ็ชร์ จากกลุ่มเรียนรู้บางเพลย์ ที่ได้เป็นวิทยากรแนะกลวิธียืนหยัดบ่มเพาะแกนนำ พร้อมเติม                แรงบันดาลใจสำหรับผู้ที่อยากทำงานเยาวชนแต่ยังขาดเครื่องมือ อีกทั้งยังมีการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ “ช่วยเหลือรายกรณี งานปลายน้ำที่ท้าทายคนทำงานต้นน้ำ” ที่จะช่วยให้คนทำงานต้นน้ำได้เห็นสาเหตุของปัญหาและป้องกันตั้งแต่ต้นตอเพื่อไม่ให้เกิดปัญหาซ้ำ นอกจากนี้ ยังมีห้องเสริมทักษะ อย่างห้อง “ขยายผลสร้างพลัง ง่ายๆ ด้วยปลายนิ้ว” โดย ว่าที่ ร.ต.พุทธพจน์ ตรีเภรี CEO จากบริษัท Sniper ผู้นำด้านการตลาดออนไลน์ ที่สอนทักษะการสร้างคุณค่าจากคอนเท้นต์และขยายผลผ่านโซเชียลมีเดีย เพื่อให้คนทำงานได้สื่อสารวิธีคิดและแนวทางที่เป็นประโยชน์อย่างกว้างขวางขึ้น โดยห้องพัฒนาทักษะทั้งสองวัน ได้อัดแน่นไปด้วยความรู้เพื่อพัฒนาเหล่า Change Agents พร้อมสร้างทีมงานที่เข้มแข็งให้คนทำงานเห็นความสำคัญและเป็น “ตัวจริง” ในการลุกขึ้นมาสร้างความเปลี่ยนแปลงเพื่อสังคมคุณภาพอย่างยั่งยืน

กิจกรรมคู่ขนาน-ปลุกพลังพร้อมสร้างความรู้ใน“ลานชุมชน”
เพื่อกระตุ้นบรรยากาศสนุกสนานเป็นกันเองแต่อุดมไปด้วยความรู้ ภายในงานได้จัดกิจกรรมในลานชุมชนที่รวบรวมบูธ  นวัตกรรมที่น่าสนใจอย่าง “เลิฟแคร์สเตชั่น” และ “ศูนย์สุขภาพจิตที่ 12” รวมถึงนิทรรศการที่รวม Show case ของ 6 จังหวัดร่วมโครงการฯ อีกทั้งไฮไลท์หลักอย่างกิจกรรม “พูดสร้างพลัง” ที่เปิดเวทีให้เหล่าผู้นำการเปลี่ยนแปลงได้ปราศรัยปลุกแรงบันดาลใจคนทำงานด้านเยาวชนคนละ 3-5 นาที โดยหนึ่งในผู้บรรยายที่ร่วมกล่าวในเวทีนี้ได้แก่ อาจารย์ยูซบ โต๊ะวัง ประธานคณะกรรมการอิสลามจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ แกนนำระดับอาวุโสในภาคประชาชนที่มุ่งเน้นผลักดันเรื่องครอบครัวเข้มแข็ง นอกจากนี้ ยังมีโซนกำแพงศิลปะ Change Agents ที่ให้ผู้ร่วมงานสามารถถ่ายภาพความประทับใจสร้างสีสันภายในงานอย่างเต็มที่ตลอดทั้งสองวัน

ในปีนี้ เราได้เห็นการขยายผลการทำงานไปถึง 6 จังหวัด ตอกย้ำเป้าหมายการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในชุมชนและเยาวชน ที่เป็นหนึ่งในภารกิจหลักของเชฟรอนในฐานะภาคเอกชนที่มุ่งเสริมสร้างศักยภาพของชุมชนในทุกพื้นที่ที่เราเข้าไปปฏิบัติงาน โดยโครงการส่งเสริมสุขภาวะเยาวชนภาคใต้ ที่เราได้ร่วมมือกับมูลนิธิแพธทูเฮลท์ (P2H) ตลอดหกปีที่ผ่านมา เปรียบเสมือนรถไฟขบวนหนึ่งที่มุ่งหน้าสู่ปลายทางของการสร้างสังคมที่แข็งแกร่งจากรากฐานซึ่งก็คือเยาวชน ซึ่งระหว่างทางเราได้ความร่วมมือจากพันธมิตรมากมายที่เป็นฟันเฟืองช่วยขับเคลื่อนให้เกิดความเปลี่ยนแปลงอันยิ่งใหญ่ ทำให้เราเห็นความสำคัญของ Change Agents ในหลายภาคส่วนที่เป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาโครงการฯ โดยในอนาคตเราได้มุ่งเป้าหมายขยายโมเดลดังกล่าวสู่ระดับภาคเพื่อสร้างชุมชนเข้มแข็ง สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ต่อไป” นางสาวศิริพร ไชยสุต รองประธานกรรมการบริหาร ยุทธศาสตร์เอเชีย บริษัท เชฟรอนยูโรเอเชียแปซิฟิกสำรวจและผลิต จำกัด กล่าว

ทั้งนี้ โครงการส่งเสริมสุขภาวะเยาวชนภาคใต้ ดำเนินงานมาตั้งแต่ปี 2559 โดยตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา โครงการ ประสบผลสำเร็จในการฝึกอบรมแกนนำเยาวชน 590 คน ที่ส่งต่อความรู้ให้กับเพื่อนๆ ได้กว่า 10,300 คน พร้อมทั้งมีวิทยากรด้านครอบครัว 510 คน ซึ่งอบรมพ่อแม่ไปแล้วประมาณ 7,900 คน และให้การช่วยเหลือเยาวชนที่เผชิญปัญหา 258 คน โดยมีเป้าหมายขยายผลสู่จังหวัดอื่นๆ ต่อไปในอนาคต เพื่อสร้าง Change Agents ลูกใหม่เคียงข้างเยาวชน

Comments

No comments yet. Why don’t you start the discussion?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *