อธิบดีกรมวิชาการเกษตรตรวจเยี่ยมร้าน Q-Shop สร้างความเชื่อมั่นให้เกษตรกร
เตรียมขยายร้านค้าปัจจัยการผลิตเกษตรคุณภาพทั่วประเทศ

นายระพีภัทร์ จันทรศรีวงศ์ อธิบดีกรมวิชาการเกษตร กล่าวว่า ตามนโยบายของ นางสาวมนัญญา ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่มอบนโยบายไว้ว่ากระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นหน่วยงานที่อยู่ใกล้ชิดกับเกษตรกร ดำเนินงานโครงการร้านค้าปัจจัยการผลิตเกษตรที่มีคุณภาพ หรือ Q- Shop

          ในวันที่ 2 สิงหาคม 2565 อธิบดีกรมวิชาการเกษตรได้ลงพื้นที่ตรวจราชการในจังหวัดเพชรบูรณ์ พบว่า  ปัจจุบันปัจจัยการผลิตมีราคาสูงขึ้น ทำให้มีผู้ฉวยโอกาสลักลอบผลิต ตลอดจนลักลอบขายปัจจัยการผลิตที่ไม่มีคุณภาพให้กับเกษตรกร จึงมอบหมายให้ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรเพชรบูรณ์ เร่งดำเนินงานโครงการร้านค้าปัจจัยการผลิตทางการเกษตรที่มีคุณภาพ หรือ Q- Shop เพื่อยกระดับร้านค้าให้จำหน่ายปัจจัยการผลิตที่มีคุณภาพ เป็นการแก้ปัญหาให้เกษตรกรโดยตรงในด้านปัจจัยการผลิต แต่การแก้ปัญหาดังกล่าวจะไม่สามารถประสบความสำเร็จ หากเกษตรกร ยังคงเห็นแก่สินค้าที่มีราคาถูก และผู้ขายสินค้าขาดจรรยาบรรณใน การขายสินค้า ดังนั้นการแก้ไขปัญหาดังกล่าวทุกฝ่ายจึงต้อง ร่วมมือกันอย่างจริงจัง และต้องให้การสนับสนุนร้านค้าที่ได้รับเครื่องหมาย รับรอง Q-Shop ซึ่งจะทำให้ร้านค้าปัจจัยการผลิตทางการเกษตร ที่จำหน่ายสินค้าไม่ได้คุณภาพและมาตรฐานหมดไปจากประเทศโดยเร็ว

          ร้าน Q-Shop ต้องมีผู้ควบคุมการขายหรือผู้ควบคุมร้านที่มีวุฒิการศึกษาในระดับปริญญาตรีสาขาทางการเกษตร หรือปริญญาตรีในสาขาใดสาขาหนึ่งที่มีประสบการณ์ในการขายปัจจัยการผลิตทางการเกษตรมาไม่น้อยกว่า 2 ปี หรือมีประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงทางด้านเกษตรกรรมที่มีประสบการณ์ทางด้านการขายปัจจัยการผลิตทางการเกษตรไม่น้อยกว่า 3 ปี หรือผู้ที่มีประสบการณ์ขายปัจจัยการผลิตทาง การเกษตรมาไม่น้อยกว่า 4 ปี ซึ่งได้รับการรับรอง จากสมาคมใดสมาคมหนึ่งที่ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับปุ๋ย วัตถุอันตราย และพันธุ์พืช

  สิทธิประโยชน์ของร้านค้าที่ได้รับเครื่องหมาย Q- Shop จะได้รับการแจ้งเตือนการต่อใบอนุญาตก่อนใบอนุญาตสิ้นอายุ ได้รับการตรวจวิเคราะห์ตัวอย่างสินค้าเพื่อตรวจสอบเบื้องต้นโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ได้รับมอบป้ายสัญลักษณ์ Q- Shop เพื่อเป็นการรับรองในคุณภาพ ได้รับข้อมูลข่าวสารทั้งเอกสารทางวิชาการจากกรมวิชาการเกษตรและสมาคมผู้ประกอบธุรกิจ เกี่ยวกับ ปุ๋ย วัตถุอันตราย และ พันธุ์พืช โดยจังหวัดเพชรบูรณ์ มีร้านจำหน่ายปัจจัยการผลิตทางการเกษตรเข้าร่วมโครงการ Q-Shop 11 ร้านค้า และอยู่ในระหว่างเสนอขอรับการรับรอง 60 ร้านค้า เพื่อเตรียมขยายร้าน Q-Shop กว่า 2,000 ร้านค้า ทั่วประเทศ

นอกจากนี้ ท่านมนัญญา ยังได้มอบหมายให้กรมวิชาการเกษตร จัดทำโครงการ สารวัตรเกษตรพร้อมอาสาสมัคร เพื่อเป็นคู่คิดของเกษตรกรไทย ย้ำปุ๋ย ยา ต้องซื้อให้ถูกต้อง ใช้ให้ปลอดภัย จึงจะลดต้นทุนการผลิตได้ โดยเชิญผู้นำชุมชน ผู้นำ เกษตรกร  กำนัน ผู้ใหญ่มาอบรมให้ความรู้ในเรื่องของ กฎหมายของกรมเกี่ยวกับปุ๋ย ยา สารเคมีเกษตร  หลักวิธีการเลือกซื้อ การเลือกซื้อจากร้านคุณภาพ การตรวจสอบสินค้าด้วยตนเองผ่านระบบแอฟพิเคชั่นของกรม ว่าสินค้าดังกล่าวปลอมหรือไม่ และ อย่าซื้อปุ๋ย ยา จากรถเร่ขายที่อวดสรรพคุณเกินจริง ซี่งโครงการดังกล่าวได้แก้ปัญหาการใช้ปัจจัยการผลิตปลอมได้เป็นอย่างดี

 อธิบดีกรมวิชาการเกษตรยังได้เน้นย้ำถึง การใช้วัตถุอันตราย ไกลโฟเซต ผู้ขายต้องมีใบอนุญาต เกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนปลูกพืช 6 ชนิด ได้แก่ ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ มันสำปะหลัง อ้อย ปาล์มน้ำมัน ยางพารา และไม้ผล ต้องผ่านการทดสอบความรู้ภายใต้หน่วยงานของกรมวิชาการเกษตรจึงจะสามารถซื้อไกลโฟเซต ได้ตามปริมาณพื้นที่ปลูกที่ขึ้นทะเบียนไว้

ท้ายที่สุด อธิบดีกรมวิชาการเกษตรยังได้แนะนำ ให้เกษตรกรได้ใช้ชีวภัณฑ์ควบคุมศัตรูพืชที่มีประสิทธิภาพ เพื่อทดแทนการใช้สารเคมีป้องกันศัตรูพืช มีความปลอดภัยต่อมนุษย์ สัตว์ พืช และสภาพแวดล้อม เป็นทางเลือกในการควบคุมโรคและแมลงให้กับเกษตรกร กลุ่มชีวภัณฑ์ควบคุมแมลงศัตรูพืช ที่สำคัญ ได้แก่ แตนเบียน แตนเบียนไตรโคแกรมม่า แมลงหางหนีบ แมลงช้างปีกใส มวนเพชฌฆาต มวนพิฆาต ไส้เดือนฝอยกำจัดแมลง แบคทีเรียบีที ไวรัสเอ็นพีวี และ เชื้อราเขียวเมตาไรเซียม กลุ่มชีวภัณฑ์ควบคุมสัตว์ศัตรูพืช ได้แก่ เหยื่อโปรโตซัวกำจัดหนู ส่วนกลุ่มชีวภัณฑ์ควบคุมโรคพืชที่สำคัญ ได้แก่ เชื้อราไตรโคเดอร์มา เห็ดเรืองแสงและแบคทีเรียบีเอส เป็นต้น โดยชีวภัณฑ์เหล่านี้ ควรเลือกซื้อจาก ร้านค้า Q-shop ซึ่งเป็นร้านค้าที่โชว์จุดเด่นให้เกษตรกรเห็น ในด้านปัจจัยการผลิตเกษตรที่มีคุณภาพ เข้าถึงง่าย ได้ปุ๋ย-สารเคมีการเกษตร เมล็ดพันธุ์คุณภาพ ราคายุติธรรม

Comments

No comments yet. Why don’t you start the discussion?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *