กรมวิชาการเกษตร ผงาดผลประเมิน ITA ผ่านระดับ A
กวาด 100 คะแนนเต็มป้องกันการทุจริต …..ชู สมดุลวัฒนธรรมองค์กร ภายใต้หลัก DOA Balance Together

กรมวิชาการเกษตร  โชว์ผลประเมิน ITA ปี 65 ผ่านฉลุยคว้าระดับ A ปลื้มตัวชี้วัดป้องกันการทุจริตได้ 100 คะแนนเต็ม  สอดคล้องตามแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ หน่วยงานภาครัฐที่มีความโปร่งใส ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ ภายใต้ค่านิยมในการทำงาน Balance DOA Together

นายระพีภัทร์  จันทรศรีวงศ์  อธิบดีกรมวิชาการเกษตร  เปิดเผยว่า  ได้รับรายงานจากศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต  กรมวิชาการเกษตร  เรื่องผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  โดยสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ได้ประมวลผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปี พ.ศ. 2565 ผ่านเว็บไซต์ https://itas.nacc.go.th/ ผลปรากฎว่ากรมวิชาการเกษตร ได้คะแนนรวม 90.15 คะแนน ซึ่งผลการประเมินผ่านอยู่ในระดับ A  โดยสำนักงาน ป.ป.ช. ในฐานะผู้ตรวจผลการประเมินได้ให้ความเห็นว่า กรมวิชาการเกษตร มีผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 อยู่ในระดับที่ดี โดยในตัวชี้วัดการป้องกันการทุจริต กรมวิชาการเกษตรได้คะแนนเต็ม 100 คะแนน ซึ่งสอดคล้องและเป็นไปตามแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติในประเด็นการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ ที่มีเป้าหมายหลักเพื่อให้หน่วยงานภาครัฐมีความโปร่งใส ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ

สำหรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปี พ.ศ. 2565 ในฐานะอธิบดีกรมวิชาการเกษตร ได้ให้ความสำคัญกับการประเมิน ITA พ.ศ. 2565 มาโดยตลอด โดยเมื่อวันที่ 12 เมษายน 2565 ได้เป็นประธานนำคณะกรรมการบริหารกรมวิชาการเกษตร แสดงออกเชิงสัญลักษณ์การต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารกรมวิชาการเกษตร เพื่อแสดงถึงการมีส่วนร่วมของผู้บริหารสูงสุดที่แสดงให้เห็นถึงการให้ความสำคัญกับการปรับปรุง พัฒนา และส่งเสริมหน่วยงานด้านคุณธรรม ความโปร่งใส ให้คณะกรรมการบริหารของกรมวิชาการเกษตร มีความตระหนัก และให้ความสำคัญกับการบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต โปร่งใส มีคุณธรรม ขจัด ป้องกันและปราบปรามการทุจริตภายในหน่วยงาน ปรับปรุง พัฒนา และส่งเสริมหน่วยงานด้านคุณธรรม ความโปร่งใส ให้คณะกรรมการบริหารของกรมวิชาการเกษตร มีความตระหนัก และให้ความสำคัญกับการบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต โปร่งใส มีคุณธรรม ขจัด ป้องกันและปราบปรามการทุจริตภายในหน่วยงาน อันการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร ค่านิยมในการปฏิบัติงานอย่างซื่อสัตย์สุจริต มีคุณธรรมและความโปร่งใส ภายใต้แนวทางสมดุลวัฒนธรรมองค์กรและการทำงานของกรมวิชาการเกษตร Balance Doa Together งานและสุขภาพที่ดีต้องเดินไปด้วยกัน จึงจะทำให้การทำงานมีความสุข ก่อให้เกิดงานที่เกิดผลสัมฤทธิ์ มีประสิทธิภาพ ณ ห้องประชุม ชั้น 3 สำนักอธิบดีกรมวิชาการเกษตร อาคารฝึกอบรมด้านมาตรฐานการผลิตพืช กรมวิชาการเกษตร

Comments

No comments yet. Why don’t you start the discussion?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *